بررسی تأثیر انحرافات قیمتی بر توان رقابتی مجتمع پتروشیمی تبریز

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس reza_najarzadeh@yahoo.com

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

رشد روز افزون فرایند جهانی شدن اقتصاد و چگونگی رویارویی با آن، یکی از دغدغه‎های اساسی کشورهای دنیا، به ویژه کشورهای در حال توسعه، به‎شمار می‌آید. آگاهی از مزیت‎ها و عدم مزیت‎های صنایع داخلی، می‌تواند در پیوستن به فرایند جهانی شدن و شناخت توانایی‎های کشور‎ها، کمک شایانی کند. در این مقاله، سعی شده تا توان رقابتی و مزیت نسبی صنعت پتروشیمی، با تأکید بر مجتمع پتروشیمی تبریز مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی بر اساس شاخص هزینة واحد انجام می‌گیرد، که از طریق نسبت هزینه به درامد و بر اساس قیمت‎های مختلف به‎دست می‌آید. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مجتمع مورد نظر بدون احتساب هزینة فرصت سرمایه، دارای توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی است، اما با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ، توان رقابت با رقبا را نخواهد داشت. با احتساب هزینة فرصت سرمایه، این مجتمع در بازارهای داخلی و خارجی توان رقابتی و مزیت نسبی ندارد. بررسی انحرافات قیمتی به‎عنوان یکی از عوامل مؤثر در توان رقابتی بنگاه‎ها در داخل کشور نشان می‌دهد که سیاست‎های دولت در جهت حمایت از این بنگاه بوده و سبب افزایش توان رقابتی به‎میزان 33 درصد شده است.
طبقه‌بندی JEL:F01, F13, F14

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Price Distortions on the Competitiveness of Tabriz Petrochemical Complex in Iran

چکیده [English]

The growing trend of the globalization process and how to deal with this phenomenon has become a major challenge for countries around the world in general and the developing countries in particular. The knowledge of comparative advantages and disadvantages of the home industries could be of great help to the countries trying to join the World Trade Organization (WTO). In this article an attempt has been made to compute the comparative advantage and the competitiveness of the Tabriz Petrochemical Complex in Iran. Using the Unit Cost Ratio approach. The findings of this research show that the Tabriz plant can compete in domestic markets as well as foreign markets. However, if Iran joins the WTO, the plant can not compete with its rivals. If the opportunity cost of capital is taken into account the complex can neither compete in domestic markets nor in the markets abroad. The Price distortions analyses show that the government policies have been channeled to protect this firm. Such protections have increased the competitiveness of this firm by 33%.
JEL Classification: :F01, F13, F14

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Advantage – Competitiveness
  • Price Distortions
  • Tabriz Petrochemical Complex
  • World Trade Organization