بررسی عوامل زیست محیطی مؤثر بر قیمت منازل مسکونی تهران به روش هدانیک

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه مسائل و مشکلات زیست‌محیطی از جمله آلودگی هوا یکی از مهم‎ترین موضوعات قابل توجه در شهرهای بزرگ است. یکی از مهم‎ترین دلائل این اهمیت، تأثیرگذاری این عوامل بر قیمت املاک و منازل مسکونی است. بنابراین بررسی چگونگی تأثیرگذاری عوامل مختلف بر قیمت واحدهای مسکونی اهمیت خاصی دارد. در این مقاله با یک رویکرد زیست‌محیطی و با استفاده از روش قیمت‌گذاری هدانیک، میزان تأثیرگذاری این عوامل (شامل متغیرهای زیست‌محیطی هم‎چون میزان آلودگی هوا و فضای سبزسرانه) بر قیمت منازل مسکونی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام تحقیق از داده‌های مقطعی سا ل 1383 مربوط به 17 منطقة شهرداری تهران استفاده شده است. روش مورد استفاده، روش حداقل مربعات معمولی و فرم تابع لگاریتمی است. برای تفکیک تأثیر بعضی از متغیرهایی که برای واحدهای مسکونی ویلایی و آپارتمانی متفاوت‎اند از متغیرهای مجازی استفاده شده است. براساس نتایج به‎دست آمده، از بین همة متغیرها، عامل مساحت واحد مسکونی دارای بیش‎ترین تأثیر بر قیمت منازل بوده است. از بین متغیرهای فیزیکی نیز عمر ساختمان هم‎چنین تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت داشته است. همة متغیرهای زیست‌محیطی مانند میزان آلودگی هوا برحسب شاخص استاندارد آلودگی و سرانه فضای سبز نیز دارای تأثیرات مورد انتظار و معناداری بوده‎اند. علاوه بر این، مجاورت واحد مسکونی با فرودگاه نیز تأثیر منفی بر قیمت منازل مسکونی داشته است.
طبقه‎بندی JEL : Q50، Q51، Q58

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Effective Factors on Houses Prices in Tehran: Hedonic Pricing Approach

نویسندگان [English]

  • Ali Emami maboodi
  • Arash Azami
  • ehsan Haghdoost
چکیده [English]

Nowadays, environmental problems such as air pollution are the most effective factors in metropolitans. So that, the most important effect of environmental factors such as air pollution has been on prices of residential houses. So, investigation the effects of different factors on residential houses shows that prices have special importance. This article has investigated an environmental approach. By using Hedonic Pricing Method, rate of effects of these factors on Tehran residential houses has been investigated. For this research we have used cross section data of 1383, regarding 17 areas of Tehran, by using the OLS procedure with the log-log formulation. For separation of effects of variables which are different for residential units, flats and villas dummy variables have been used. As results, among those variables, square factor of units has the most effects on houses prices. Among physical variables age of building has considerable effects on prices. Environmental variables such as rate of air pollution, according to PSI standard pollution indicator have significant effects. In addition, the closeness of residential houses to airport have negative effect on houses price.
JEL Classification: Q50, Q51, Q58

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air pollution
  • environment
  • Hedonic pricing approach
  • TEHRAN