دوره و شماره: دوره 44، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 1-232 (شماره 87 - تابستان 88) 
NAIRU و سیاست‎گذاری اقتصادی در ایران

زهرا افشاری؛ احمد یزدان پناه؛ مرضیه بیات


تأثیر نخست شهری بر رشد اقتصادی کشور

شکوفه فرهمند؛ سید کمیل طیبی؛ نعمت اله اکبری