بررسی رابطة علّی میان انتشارکربن و درآمد ملی، با تأکید بر نقش مصرف انرژی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

بخش بزرگی از مصرف انرژی در جهان توسط سوخت‎های فسیلی تأمین می‎شود، که این امر موجب انتشار وسیع مواد آلایندة سمی و خطرناک و نیز آسیب‎های جهانی هم‎چون گرم شدن کرة زمین و تغییرات آب و هوائی شده است. آن‎چه مسلم است مصرف انرژی در جهان به منظور رشد اقتصادی رو به افزایش است و در نتیجه نشر گازهای گلخانه‌ای به‎ویژه CO2 در اثر مصرف سوخت‎های فسیلی روندی فزاینده دارد. در این زمینه رابطة علّی میان متغیرهای اقتصادی از قبیل درآمد ملی با انتشار آلاینده‎های زیست محیطی، قابل آزمون و بررسی است. در این مقاله سعی شده است که رابطة علّیت گرنجر بین مصرف انرژی، درآمد ملی و انتشارکربن به همراه عوامل دیگری مثل نیروی کار و سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می‌دهد که یک رابطة علّیت یک طرفه از درآمد ملی به مصرف انرژی وجود دارد، اما رابطة علّیت میان درآمد و انتشارکربن مورد تائید قرار نگرفت، در نتیجه می‌توان بیان داشت که افزایش درآمد ملی طی دورة 1353 تا 1384، تأثیری بر میزان انتشارکربن در ایران نداشته است. علاوه بر این، مصرف انرژی علت افزایش انتشار کربن شناخته شده، این در حالی است که انتشار کربن علت افزایش درآمد تشخیص داده نشده است.
طبقه‎بندیJEL : F18,Q51,Q56

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causality between Co2 Gas Emission and National income with Emphasis on Energy Consumption in IRAN

نویسندگان [English]

  • Gholamali sharzehi
  • Majid Haghani
چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate causality relationship between emission of carbon Dioxide, the level of national income and energy consumption in Iran consumption of fuel fossil as an input of production or as a final consumption which produces significant amount of pollution such as green house gases in the world. C02 emission is the most important green – house gases which has the considerable role to global warming during these recent decades. The present paper tries to investigate the Granger Causality between the rate of growth of income and amount of co2 gas emission, labor force, capital level and energy consumption.
The results indicates that
1- There exists a causality relation from national income to energy consumption
2- Causality relation between income and co2 gas emission has not been verified. In other words the increase of national income does not have effect on the amount of co2 emission in Iran within the 1974-2005period.
3- There is no causality relation from co2 emission to national income, energy consumption, labor force and capital level.
4- Energy consumption causes co2 gas emission.
JEL Classification: F18,Q51,Q56

کلیدواژه‌ها [English]

  • carbon emission
  • Energy Consumption and Granger Causality
  • GDP