تأثیر نخست شهری بر رشد اقتصادی کشور

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از جنبه‎های که در ادبیات اقتصاد شهری به آن پرداخته می‎شود، شکل توسعة شهری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی است. مطابق تئوری، رابطة رشد اقتصادی و تمرکز شهری به شکل U معکوس است. شکل توسعة شهری در ارتباط با نحوة پراکندگی منابع در شهرهای موجود در سیستم شهری است و تحت عنوان تمرکز شهری مورد بررسی قرار می‎گیرد. در حقیقت، تمرکز شهری نشان می‎دهد که منابع شهری تا چه حد در یک یا چند شهر بزرگ اقتصاد متمرکز شده و یا در میان شهرهای مختلف پراکنده شده‎اند. برای اندازه‎گیری تمرکز شهری، از سه شاخص هیرشمن-هرفیندال، ضریب توزیع پرتو و نخست شهری، استفاده می‎شود.
در این مطالعه، از شاخص نخست شهری در اندازه‎گیری تمرکز شهری استفاده و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ایران در قالب مدل رگرسیونی رشد سولو- سوان، برای دورة 1385-1339، بررسی می‎شود. هم‎چنین، سطح بهینة نخست شهری ایران در سطوح مختلف توسعه، اندازه‎گیری و اثر عوامل مختلف بر آن، مطالعه می‎شود. نتایج مطالعه نشان می‎دهد که نخست شهری بر رشد اقتصادی مؤثر است و شکل اثرگذاری آن پویا و تابعی از سطح درآمد است.
طبقه‎بندی JEL : R12, O40

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Urban Primacy on Economic Growth in Iran

نویسندگان [English]

  • Shekoofeh Farahmand
  • Seyed Komail Tayebi
  • Nematollah Nematollah Akbari
چکیده [English]

The shape of urban development and its impact on economic growth is one of the most important issues in urban economic literature. In accordance to the corresponding theory, economic growth and urban concentration have an inverse-U shape relation. The shape of urban development is related to how resources are spread out in existing cities of an urban system and investigated under the term of urban concentration. Indeed, urban concentration shows that at any point in time resources may be concentrated (accumulated) only in one or a few large cities or spread too thinly across more cities. Three indicators are used for measuring urban concentration: Hirschman-Herfindahl Concentration Index, Pareto Distribution Coefficient and Urban Primacy.
In this study we focus on Urban Primacy indicator and examine its effect on economic growth in Iran based on a Solow-Swan growth specification during 1960-2006. Also the optimal level of urban primacy is computed and the effects of its main determinants are examined. The empirical results show that urban primacy influences significantly and dynamically Iran’s economic growth.
JEL Classification: R12, O40

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic growth
  • Solow-Swan growth
  • Urban concentration
  • urban primacy