انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی در بازار بیمة درمان ایران

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

هدف این تحقیق، برآورد یک مدل تقاضای مصرف خدمات درمانی (دارو و خدمات پاراکلینیکی) در ایران، با وجود ناهمگنی غیرقابل مشاهده در وضعیت سلامتی افراد و آزمون وجود کژگزینی و کژمنشی در این صنعت، با استفاده از آمار نمونه‎گیری بودجة خانوار ایران در سال 1385 است. مدل اصلی از روش GMM، برآورد و با استفاده از روش‎های آمار ناپارامتری، وجود این دو پدیده آزمون می‌شود. مدل مورد استفاده دارای کم‎ترین فرض دربارة چگونگی سیاست بازپرداخت بیمه‌ای، توزیع وضعیت سلامت پنهان افراد و هم‎چنین انتخاب نوع بیمه است. نتایج، وجود کژگزینی را در میان بیمه شدگان خویش فرما و صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مخاطرات اخلاقی را در میان تمام انواع بیمة درمان در ایران (کارمندان دولت، کارگران و کارفرمایان، خویش فرمایان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد)، تأیید می‎کند.
طبقه‎بندی JEL : C14, D82, I11

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Adverse Selection and Moral Hazard in Health Insurance of Iran Case Study of Medicine and Paraclinical Services

نویسندگان [English]

  • gholamreza keshavarz
  • Mahdieh Zomorrodi Anbaji
چکیده [English]

This paper aims to estimate a model of demand for health insurance and medical care in Iran in the presence of the heterogeneous and latent health status of individual; moreover it tests the asymmetry of information in the health insurance industry of Iran. Our dataset consists of whole family budget survey of 2006. The parameters of model are estimated by G.M.M method and The model used in this arthicle used the minimum assumption about the insurance refound policies, statistical distribution of individual’s latent health status, and selection of insurance type.
JEL Classification: C14, D82, I11

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adverse selection
  • health insurance
  • Iran
  • Moral hazard