مقایسة تطبیقی منحنی فیلیپس کینزی های جدید با منحنی‎های فیلیپس متعارف برای اقتصاد ایران

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

منحنی فیلیپس، مبادلة بین تورم و بیکاری است.این منحنی در سال 1958 برای اولین بار توسط پروفسور فیلیپس ارائه ‌شد و از سال 1958 تاکنون پیشرفت‎های زیادی در این زمینه توسط مکاتب مختلف انجام گرفته ‌است. در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی و برآورد منحنی فیلیپس کینزی‌های جدید (برگرفته از مقالة منکیو در سال 2000 ) برای اقتصاد ایران، مقایسه‌ای تطبیقی بین نتایج حاصل از این برآورد و نتایج حاصل از سایر مدل-های متعارفی که در سال‎های گذشته برای اقتصاد ایران آزمون شده‌اند، انجام‌ پذیرد. نتایج حاصل از این برآورد و مقایسة تطبیقی، بیانگر سازگاری و انطباق بیش‎تر منحنی فیلیپس کینزی‌های جدید با شرایط اقتصاد ایران نسبت به سایر مدل‌های متعارف است. با توجه به این مطلب، رابطة معکوس میان تورم و بیکاری در بلندمدت و کوتاه‌مدت مورد تأیید قرار می‌گیرد، البته این رابطه در بلندمدت ضعیف‎تر است و سیاست‎گذاران می‌توانند توسط سیاست‌‎های طرف تقاضا نرخ‌ تورم و بیکاری را در کوتاه‌مدت و بلندمدت تحت تأثیر قرار دهند، البته این تأثیرگذاری در کوتاه‎مدت بیش‎تر است.
طبقه‌بندی JEL:E31, E24

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison between New-Keynsians Philips Curve and Standard Philips Curve for Economics of IRAN

نویسندگان [English]

  • abrahim gorji
  • Mehdi Fouladi
چکیده [English]

Unemployment-inflation trade-off is known as Philips curve. This relationship was first defined for England economy by Professor Philips since 1958. Much development has been submitted by different economic schools about this innovation.
In this paper, apart from dealing with the New-Keynesians Philips curve, the curve mentioned is estimated for Iranian economy. In addition, we are going to compare the result of this estimation with the result of other studies. The result shows that, in comparison with other standard models, New-Keynesians Philips curve is more corresponding with economic condition of Iran.
Considering this matter, unemployment-inflation trade-off exists both in long-run and short-run, however, this relationship is weaker in the long-run and politicians can influence inflation and unemployment rate in the short-run and long-run by demand management policies, but this influence is weaker in the long-run.
JEL Classification: E31, E24

کلیدواژه‌ها [English]

  • demand management policies
  • Inflation
  • New-Keynesians Philips curve
  • standard models
  • Unemployment