بررسی نقش بهره‎وری کل عوامل تولید در رشد تولیدات بخش‎های عمدة اقتصادی ایران

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در تحقیق حاضر سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید و رشد نهاده‌های تولیدی کار و نیروی سرمایه در رشد تولیدات بخش‎های عمدة اقتصادی (بخش کشاورزی، صنعت و معدن و بخش خدمات) و کل اقتصاد غیر‎نفتی طی دورة 1383- 1345 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که متوسط سهم رشد TFP در رشد تولیدات بخش اقتصاد غیر‎نفتی طی برنامة اول، دوم و سوم توسعة اقتصادی به ترتیب معادل 39.5، 12.2 و 24.8 درصد بوده است و برای برنامة چهارم توسعه پیش‌بینی می‌شود مقدار آن به 32.6% ارتقاء یابد. البته طی سه برنامة توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سهم TFP بخش خدمات در رشد تولیدات اقتصاد غیر‎نفتی بیش‎تر از سایر بخش‎ها و سهم TFP بخش کشاورزی کم‎تر از سایر بخش‎ها می‎باشد. با وجود این‎که میانگین نرخ رشد موجودی سرمایه و ارزش افزوده‎های بخشی در دورة قبل از انقلاب به مراتب بیش‎تر از متوسط آن در دوره‎های مختلف بعد از انقلاب بوده، ولی رشد بهره‎وری کل عوامل تولید سهم بیش‎تری در رشد اقتصاد غیرنفتی در دورة بعد از انقلاب (23/18%) نسبت به دورة قبل از انقلاب (9/10) داشته است. کاهش رشد موجودی سرمایه، ارزش افزوده‎های بخشی و بهره‎وری عوامل تولید در برنامة دوم دلالت بر آسیب پذیری بالای اقتصاد کشور از جمله بهره‎وری عوامل تولید نسبت به درآمدهای ارزی و تکانه‎های بیرونی دارد.
طبقه‌بندی JEL: L1 ، D2، O4

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impacts of Total Factor Productivity (TFP) on the Growth of the Iran's Main Economy Sectors

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mehrara
  • ebrahim ahmadzadeh
چکیده [English]

This study analyzes the contribution of the Sectoral Total Factor Productivity Growth (TFPG) and the input's growth to the Iran's economy sectors growth during 1345 -1383. The major findings show that the average contribution of TFP growth to non-oil output's growth during first, second and third development plans has been 39.5%, 12.2% and 24.8% respectively, amounting to (as estimated) 32.6% during the fourth plan. During the development plans after revolution, the average contribution of TFP growth in service sector to non-oil GDP growth has been more and in agricultural sector less than the other ones. Even though, the average growth of capital stock and sectoral value-added before the revolution has been much more than those after revolution, but the contribution of TFP to non-oil economic growth in the aftermath of the 1979 revolution(i.e. 18.23%) has been more than the ones before the revolution (i.e. 10.9%). Reduction in the growth of capital stock, sectoral value-added and factors productivity during second development plans imply the high vulnerability of economic growth and TFP to external shocks.
JEL Classification : L1, D2, O4

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non Oil Economy
  • Sectoral Productivity
  • total factor productivity
  • Production Functions
  • Sectoral Growth