شکست ساختاری و آزمون فرضیه‌های انتظارات عقلایی کلان در ایران: (1386- 1367)

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

درخصوص نقش سیاست پولی در تثبیت اقتصادی بین مکاتب مختلف اقتصادی اتفاق‌نظر وجود ندارد. کلاسیک جدید با ‌به‎کارگیری انتظارات عقلایی نشان می‌دهد که فقط سیاست پولی پیش‌بینی نشده روی متغیر واقعی اقتصاد اثر دارد، درحالی‎که کینزین جدید با استفاده از انتظارات عقلایی نشان می‌دهد که به‌موجب عدم تسویة بازار، سیاست پولی پیش‌بینی شده نیز روی متغیر واقعی اقتصاد اثر گذاراست. مقالة حاضر موضوع فوق را با استفاده از روش "میشکین" و به‎کارگیری داده‌های فصلی سری زمانی تولید ناخالص داخلی واقعی، بدون نفت و نقدینگی برای دورة (1386:4- 1367:1) در اقتصاد ایران، آزمون می‌کند. علاوه بر آن، اثر شکست ساختاری و طول وقفه نیز مورد توجه قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که طول وقفه و لحاظ شکست ساختاری روی نتایج آزمون اثر دارد. با لحاظ شکست ساختاری، انتظارات عقلایی کلان (MRE) در سه وقفه، رد و در یازده و شانزده وقفه تأیید شده، پول پیش‌بینی نشده در سه وقفه روی تغییر تولید واقعی بدون نفت، بی‌اثر و در هفت، یازده و شانزده وقفه با اهمیت تلقی می‌شود، درحالی که با نایده گرفتن شکست ساختاری نتایج فوق کاملاً برعکس می‌شود.
طبقه‌بندی B22, E31,E12, E52: JEL

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Breaks and Test of MRE Proposition in Iran :(1367- 1386)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jafari Samimi
  • Gheydar Ghanbarzadeh Niar
چکیده [English]

There is no agreement among different economic schools about role of monetary policy in stabilization policy. New classic by means of rational expectations show that only unanticipated monetary policy influences upon real variables. How ever New keynsian by means of rational expectations shows that anticipated monetary policy influences real ariables too. The present article investigates above subject by using Mishkin method.
We have used seasonally data on M2 as a monetary aggregate and real GDP excluding oil revenue variables for the period (1367:1- 1386:4). Further more effect of structural breaks and length of lag have been taken under consideration. Findings show that structural break and length of lag will influence on the results of test. With structural breaks, macro rational Expectations (MRE) in three lag is rejected and in eleven and sixteen lag are confirmed, and also unanticipated money in three lag doesn’t influence on the differences of real GDP excluding oil revenue and in seven, eleven and sixteen lag it was effective. While ignoring structural breaks, results are completely reversed.
JEL Classification: E52, E12, E31, B2

کلیدواژه‌ها [English]

  • anticipated money
  • MRE proposition
  • neutrality
  • Structural Breaks
  • unanticipated money