دوره و شماره: دوره 44، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 1-240 (شماره 88 - زمستان 88)