بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی برتقاضای پول: مطالعه‎ی موردی ایران

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در این مقاله، تأثیر «نااطمینانی اقتصادی» بر تقاضای پول برای دورة زمانی (1386-1352) در کشور ایران، بررسی می‎شود. برای این منظور با استفاده از یک تئوری تعادل عمومی نشان داده شده است که علی‎رغم وجود «نااطمینانی‎های اقتصادی»، بسیاری از کارگزاران ریسک‎گریز با در نظرگرفتن تأثیرات چنین نااطمینانی‎هایی پورت فولیوی خود را می‎سازند و تقاضای پول را به صورت تابعی از درآمد دائمی و نرخ بهره‎ و یک شاخص عدم اطمینان اقتصادی در نظر می‎گیرند. لذا نویسندگان با به‎کارگیری مدل‎های خانواده‎ی ARCH/GARCH، شاخصی را به‎عنوان «نااطمینانی اقتصادی» را به‎کار می‎برند، که ‎این شاخص، ترکیبی از بی‎ثباتی‎های موجود در متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای پول در ایران است، ‎این متغیرها عبارتند از: نرخ ارز، نرخ‎های سود بانکی، تورم، بازار سهام، تولید ناخالص ملی.
پس از محاسبة شاخص نااطمینانی اقتصادی، از یک مدل لگاریتمی، با استفاده از روش هم‎گرایی خود توضیحی با وقفه‎های گسترده (ARDL)، برای تخمین مدل تقاضای پول استفاده شده است. نتایج تخمینی آزمون‎های ARDLو ECM بیانگر این مطلب هستند که به طورکلی، افزایش نااطمینانی اقتصادی، منجر به کاهش تقاضای پول در ایران می‎شود.
طبقه بندی JEL : E41, E50

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Economic Uncertainty Effect on Money Demand: Case Study of IRAN

نویسندگان [English]

  • Nazar Dahmardeh
  • Reza Roshan
چکیده [English]

In this paper we investigated effect of economic uncertainty on money demand function of IRAN during(1352-1386).
At first by using a general equilibrium theory it is shown that in spite of the existence of economic uncertainties, most of agents who are risk-averse consider these uncertainties when constitute their port folio. They consider money demand is a function of income, interest rate and an Econome Uncertainty Index (EUI).
In this study, we constituted an EUI by using of ARCH/GARCH models and this index is consist of volatilities of some variables that affect on money demand of IRAN. These variables are: exchange rate, interest rates, inflation, stock market and GDP. After constituting an EUI and entering it in money demand function, we estimated money demand function by ARDL approach. Resultes show that increasing economic uncertainty leades to decreasing money demand in Iran.
JEL classification: E50, E41

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARDL approach
  • Demand money
  • Economic Uncertainty Index
  • GARCH Models
  • Volatility