سرمایة اجتماعی و توسعة مالی: اقتصاد ایران (1385-1350)

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر توسعة مالی با تأکید بر رابطة درازمدت بین سرمایة اجتماعی و توسعة مالی است. برای رسیدن به این هدف، یک الگوی اقتصادسنجی، تدوین و با استفاده از تکنیک هم‎جمعی گریگوری- هانسن و یوهانسن - جوسلیوس و داده‎های دورة 1385-1350، از اقتصاد ایران، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که تورم زیاد (به‎عنوان یک عامل اقتصادی)، مخدوش شدن حقوق مالکیت و نزول سرمایة اجتماعی (به‎عنوان برخی عوامل نهادی)، برخی از موانع عمدة توسعة مالی در اقتصاد ایران هستند.
طبقه‎بندی JEL: G21, K42, O17, Z13

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Capital and Financial Development: The Case of IRAN (1971-2006)

نویسنده [English]

  • ali hossein samadi
چکیده [English]

In this paper, I investigated the determinants of financial development with emphasis on social capital. First, I explain the relationship between financial development and its determinants, then estimate the model with Gregory–Hansen (1996) and Johansen-Juselious cointegration techniques in I.R. of IRAN (1971-2006). The results showed that, inflation and decline in social capital and weak property rights have the negative and significant effects on financial development.
JEL Classification: G21, K42, O17, Z13

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Development
  • Institutional Barriers
  • Iran
  • Property Rights
  • Social capital