بررسی رابطة رفتار تولید جبرانی و وابستگی متقابل میان تولیدکنندگان و آزمون آن در بازار جهانی نفت

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، رفتار انحصاری اوپک به‎عنوان بزرگ‎ترین و پایدارترین کارتل بین‎المللی طی دورة زمانی ژانویه 1973 تا سپتامبر 2008، مورد بررسی قرار میگیرد. برای این منظور اصول اولیة نظریه بازی‎ها را ملاک عمل قرار داده و معیاری برای تمایز این دو ساختار بازاری بر اساس وابستگی متقابل بنگاه‎ها، استخراج شده است. سپس با استفاده از این شاخص، مدل رگرسیونی را بر مبنای متغیرهای توضیحی رفتاری شکل داده و به‎وسیلة آن فرضیة رقابتی در مقابل فرضیة کارتل سازگار مورد آزمون قرار می‎گیرد. برای برآورد این مدل رگرسیونی، از روش لاجیت استفاده شده است. نتایج تخمین‎های به‎دست آمده نشان می‎دهد که، با وجود انتظار کارشناسان، نه تنها اوپک به‎عنوان یک کارتل ایده آل در نیست، بلکه حتی نسبت به تولیدکنندگان رقابتی نیز عملکرد ضعیف تری دارد. به بیان دیگر، اوپک از یک ساختار دیوان سالارانه تبعیت می‎کند که با رفتار کارتل سازگار تناقض دارد.
طبقه‎بندی JEL: C7، C12، D21 و L13

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship of Compensating Production Behavior and Interdependence between Firms in the World Oil Market

نویسندگان [English]

  • Ghahreman Abdoli
  • Loqman Lohrasebi Peydeh
چکیده [English]

In this paper, monopolistic behavior of OPEC, as the largest and most stable international organization between Jan. 1973 to Sep. 2008, is studied. For this purpose, fundamentals of game theory is used as a basis to come-up with a criterion to make a distinction between two market structures based on mutual dependency of institutions. Then using such criterion, a regressive model based on explanatory behavioral variables is formed with which competitive theory versus compatible cartel is examined. The said regressive model is estimated using logit method. Estimated results obtained show that despite expectation of experts, not only OPEC is not an ideal cartel, but also, compared to competitive producers, it has a weaker operation. In other words, OPEC follows a bureaucratic structure, which is in conflict with compatible cartel behavior.
JEL Classification: C7, C12, D21, L13

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bureaucracy
  • Compensating Production Behavior
  • Game theory
  • Interdependence between Firms
  • Logistic regression
  • OPEC