اثر کسری بودجه بر کسری حساب جاری و رشد اقتصادی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

اهمیت دو موضوع کسری بودجه و کسری حساب جاری به دهة 1980 برمی‎گردد، که کسری خارجی و بودجه در ایالات متحده به طور چشمگیـری افزایش یافت. در مورد دو کسری دو نظریه مطرح می‎شود: نظریة کینزی و برابری ریکاردویی. مطابق نظریة کینزی، کسری بودجه در بخش داخلی و خارجی اقتصاد اثر می‎گذارد، اما دیدگاه برابری ریکاردوئی وجود هر گونه رابطة میان کسری بودجه با سایر بخش‎های اقتصادی، اعم از داخل و خارج را رد می‎کند.
در این مقاله، دو دیدگاه به‎صورت تئوریکی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به کمک مدل تلفیقی، اثر کسری بودجه بر متغیرهای بخش داخلی (مصرف بخش خصوصی و رشد اقتصادی) و بر متغیر بخش خارجی (کسری حساب جاری) طی دورة (2006-1985)، مورد تجزیه تحلیل قرار می‎گیرد. بررسی این موضوع برای کشورهای مختلف (70 کشور) که بر اساس شاخص توسعة جهانی به سه گروه کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین طبقه‎بندی شده‎اند، انجام گرفته است. خلاصة نتایج به دست آمده برای دورة مورد مطالعه در کشورهای با درآمد بالا، وجود ارتباط بین کسری بودجه و کسری حساب جاری و مصرف و رشد اقتصادی را تأیید نمی‎کند. اما این ارتباط برای کشورهای با درآمد متوسط و پایین برقرار است به‎عبارتی، در این کشورها برابری ریکاردوئی رد می‎شود.
طبقه‎بندی JEL : F3

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Budget Deficit on Current Account Deficit and Economic Growth

نویسندگان [English]

  • Neda Farahbakhsh
  • asad farzinvash
چکیده [English]

The twin deficits (budget deficit and current account deficit) have been argued in the economic literature since 1980s. This is a period in which the studies about budget deficit and the current account deficit were significantly increased in the United States. In the economic literature, there are two hypothesis: Keynesian hypothesis and Ricardian equivalence. The Keynesian proposition confirms the existence of a positive relationship between the two deficits, whereas the Ricardian equivalence argues that the budget and current account deficits are not correlated.
This study analyses the twin deficit for 70 countries during 1985-2006 using the panel data. The reviewed countries, based on their incomes are classified into three groups: high incomes, middle incomes and low income countries. Effect of the budget deficit on the private consumption, current account deficit and eventually the effect of budget deficit on the economic growth have been studied. The results show that there is not a significant relationship between the two deficits and private consumption and economic growth in high income countries. But the results from the middle and low income countries confirm the significant relationship.
JEL classification: F12

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keynesian Proposition
  • panel data
  • Ricardian Equivalence
  • Twin Deficits Hypothesis