ریطوریقای علم اقتصاد در نگاه مک‌لاسکی: آنارشیسم روش‌شناختی یا پلورالیسم روش‌شناختی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، ضمن معرفی یکی از بحث‌برانگیزترین رهیافت‌های دگراندیشانه‌ در حوزة روش‌شناسی علم اقتصاد، به بررسی جایگاه شناختی و نظری آن در مقام یکی از شالوده‌های بحث‌برانگیز تحلیل روش‌شناختی مدرن می‌پردازیم. ریطوریقای علم اقتصاد، به‌عنوان روش‌شناسی‌ای توصیفی، به تحلیل این نکته می‌پردازد که بازیگران عرصة علم اقتصاد با بهره‌گیری از چه‌روش‌ها، ابزار و دلالت‌هایی، سخن خود را عرضه می‌دارند، از یکدیگر انتقاد یا یکدیگر را قانع می‌کنند. دیدگاه رادیکال مک‌لاسکی، درمقام مهم‎ترین معرف تحلیل ریطوریقایی در روش‌شناسی علم اقتصاد، تا به‌حال چالش‌ها، نقدها، ردیه‌ها و مدحیه‌های بسیاری را از سوی اقتصادانان و به‌طور خاص متخصصان روش‌شناسی علم اقتصاد، به همراه داشته است. این جستار، در پی تقریر اجمالی موضع مک‌لاسکی، درمقام پیشاهنگ این رویکرد در علم اقتصاد، به‌دنبال تعریف جایگاه معرفت‌شناختی نگرش وی در متن ملاحظات نوین فلسفة علم، آن را به‌منزلة دیدگاهی پلورالیستی و سازنده (و نه آنارشیستی و برهم‌زننده) در روش‌شناسی علم اقتصاد باز تعریف می‌کند و ضرورت توجه به چنین دیدگاهی را در پرتو ایده‌های روش‌شناسی مدرن، به بحث می‌‌گذارد.
طبقه‌بندی JEL: B41, B59

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rhetoric of Economics in the View of McCloskey: Anarchistic or Pluralistic Methodology?

نویسندگان [English]

  • mahmod motavaselim
  • Ali Rostamiyan
چکیده [English]

Through the advent of heterodox approaches in modern economic methodology, McCloskey's contribution on introducing rhetoric in methodology has been nominated as one of the most controversial propositions ever alleged in the literature. Concerning new predominant perspectives in philosophy of language, this paper seeks to analyze the theoretical status of rhetoric in the methodology of economic in a new way. In this case, regarding the importance of considering applied linguistics through, we try to appraise the idea of application of rhetoric inspired by McCloskey, and review this radical approach as a fruitful contribution, in which some fundamental - but overlooked consideration in orthodox methodology - has been marked and awakened. While discussing about the importance of methodological relativism collaborated with rhetoric, we argue against this idea that defines such iconoclastic approach as some sort of methodological anarchism and rejects it as just a turbulent view.
JEL classification: B41, B59

کلیدواژه‌ها [English]

  • McCloskey
  • methodology of economics
  • Rhetoric of economics