تقاضای بیمة عمر تصادفی: کاربردی از اقتصاد در شرایط عدم اطمینان

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

یکی از دلایل تقاضای بیمة عمر، پوشش ریسک ناشی از فقدان درآمد سرپرست خانوار به‎واسطه مرگ است. طبیعی است که منشاء این عدم اطمینان برای بیمه‎گران، عدم آگاهی از سن زمان مرگ سرپرست خانوار است.
این مقاله تحقیقی تئوریک برای استخراج منحنی تقاضای بیمة عمر است. برای استخراج مسیر بهینة تقاضای بیمة عمر، توابع مطلوبیت انتظاری ناشی از مصرف بیمة بیمه‎‎گذاری که بخشی از درآمد خود را به تقاضای بیمة عمر اختصاص می‎دهد، نسبت به قید فرآیند انباشت ثروت در دو حالت تصادفی و معین بهینه شده‎اند. سپس به کمک توابع مطلوبیت با ریسک‎پذیری نسبی ثابت CRRA، منحنی تقاضای بیمة عمر استخراج و در مرحلة بعد آثار عوامل مؤثر بر تقاضای بیمة عمر به‎صورت تئوریک بررسی شده ‎است. نتایج تحقیق نشان می‎دهد که عواملی چون هزینه‎های سربار، احتمال حیات و ثروت، اثر منفی بر میزان تقاضای بیمة عمر دارند. در حالی که اثر درجة ریسک‎گریزی و احتمال مرگ، بر میزان تقاضای بیمة عمر مثبت است.
طبقه‎بندی JEL: G22,G11, D91, C61

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stochastic Life Insurance Demand: An Application to the Economics of Uncertainty

نویسنده [English]

  • Ghadir Mahdavi
چکیده [English]

The main logic behind the demand for life insurance is to hedge against the labor income uncertainty due to premature death of a wage earner. In other words, life insurance is the device by which this labor income uncertainty is handled. For insurers, the uncertainty arises from the lack of knowledge about the age of death of the wage earner.
This paper attempts to derive life insurance demand curve theoretically. To derive the optimal path of demand for life insurance, the expected joint utility functions for consumption and legacy subject to the wealth accumulation process in deterministic and stochastic cases are maximized. To find the explicit optimal life insurance demand, the specific utility and bequest functions, which exhibit constant relative risk aversion, are examined.
Examining a class of CRRA utility function, the effect of explanatory factors on the life insurance demand is discussed. The paper shows that the effect of loading factor, survival rate, and wealth are negative. The effect of degree of risk aversion and, probability of death are positive on the demand for life insurance.
JEL Classification: C61, D91, G11, G22

کلیدواژه‌ها [English]

  • and Stochastic Model
  • Life Insurance Demand
  • Risk aversion
  • uncertainty