اثرات تغییرات نرخ ارز بر ارزش افزودة بخش صنعت با استفاده از مدل کوتانی

نویسندگان

دانشگاه دریا نوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی، یکی از مهم‎ترین متغیرهای اقتصاد کلان است، که از جنبه‌های گوناگون بخش‎های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به این‎که نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر کلیه بخش‌‎های اقتصاد، تأثیری مشابه و یکسان ندارد و با توجه به اهمیت شایان توجهی که توسعة صنعتی می‌تواند بر توسعة اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق به بررسی و ارزیابی اثر نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر ارزش افزودة بخش صنعت از سال 1386-1338، می‌پردازد. در این تحقیق، انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بلندمدت با استفاده از مدل کوتانی استفاده شده است. در مرحلة بعد، با توجه به ناپایا بودن برخی از متغیرهای مدل با استفاده از تکنیک‌های جدید هم‎گرایی و مدل خود توضیح با وقفه‌های توزیعی (ARDL)، تأثیر نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر ارزش افزوده، بخش صنعت در مدل مورد بررسی قرار گرفته است.
طبقه‎بندی JEL : D51

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Exchange Rae Fluctuations on the Value Added of Industrial Sector: By Use of Cottani’s Model

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Izadi
  • Maryam Izadi
چکیده [English]

Fluctuation of exchange rate and its deviation from equilibrium path are one of the most important macroeconomic variables that is affected by different side of economical sectors. Whereas, the Exchange rate fluctuation and its deviation from equilibrium path haven’t the same and similar effects on all of the economical sectors, and considering eminent important of industrial development on the development of the country; This paper examines and evaluates the exchange rate fluctuation and its deviation from equilibrium path on value added of industrial sectors. So first we calculate deviation of real exchange rate from long run equilibrium path by use of Cottani’s model
Then, in order to calculate short run exchange rate with error correction method framework .In order to avoid non stationery of some of the variables used in these models, and other problems, we have used a new econometric method; integration and auto regressive distribution lag (ARDL); and then considered the effects of exchange rate fluctuations and its deviation from equilibrium path on value added of industrial sectors This paper shows that fundamental hypothesis; posterior reverse relationship between real exchange rate deviation of equilibrium path and value added of industrial sectors; is accepted.
JEL Classification: D51

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cottani’s model
  • Exchange rate
  • fluctuation