دوره و شماره: دوره 43، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-282 (شماره 85 - زمستان 87) 
8. بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر کنترل فساد

حسین صادقی؛ مجید صباغ کرمانی؛ وحید شقاقی شهری