بررسی تأثیر سیاست مالی بر تراز تجاری ایران با تأکید بر مخارج دولتی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل روابط تجربی میان سیاست مالی(مخارج دولتی) و تراز تجاری ایران در دورة 1385-1338 است. برای این منظور، در قالب یک الگوی اقتصادسنجی با بهره‎گیری از روش انگل وگرنجر(1987) ، جوهانسون (1988) ،ARDL پسران و شین (1998) و فیلپس- ‎‎هانسون (1990)، تأثیرمتغیرهایی چون مخارج دولتی (مؤلفة‌تقاضای عمومی)، سرمایه‌گذاری خصوصی و مصرف خصوصی (مؤلفه‌های تقاضای خصوصی) و دیگر متغیرهای در نظر گرفته شده در مدل، بر تراز تجاری با استفاده از تابع واردات (تصریح سنتی وگسترش یافته)، مورد مطالعه قرار می‎گیرد. نتایج نشان می‌دهد که اولاً: افزایش مخارج دولتی، مصرف خصوصی و سرمایه‎گذاری خصوصی موجب بدتر شدن تراز حساب تجاری می‎شود، ثانیاً وجود یک ارتباط بلندمدت میان متغیرهای تشکیل‎دهندة تابع واردات در تصریح گسترش یافته تأیید می‎شود.
طبقه‎بندی JEL:F32, E62, F41

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Fiscal Policy's Effects on Iran’s Trade Account with Emphasis on Government Expenditure

نویسندگان [English]

  • Majid Delavari
  • Asma karimikia
چکیده [English]

The aim of this research is to analyse of empirical relationship of fiscal policy and Iranian trade account in the years 1338-1385(1959-2006). In and econometrics model the methods of Engle and Granger (1987), Johansen (1988), ARDL, pessaran and Shin(1998), Philips and Hansen(1990), have been used to find out the effects of variables such as government expenditures(the component of public demand), Private investment and private consumption (the component of private demand), and other related variable, on the trade account. The results show that firstly increase in the government expenditure, private consumption and investment deteriorate the trade account. Secondly, a long run equilibrium relationship between variables composing the import function will be verifid in extended assertion.
JEL Classification: F32, E 62, F41

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARDL
  • Elasticities
  • Fiscal Policy
  • Private Demand
  • public demand
  • Trade Account