تأثیر تجارت خارجی و سرمایة انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

در این تحقیق تأثیر تجارت خارجی و سرمایة انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دورة 1980-2003 با استفاده از داده‎های تلفیقی ( )، مورد مطالعه قرار می‎گیرد. برای این منظور، الگوی اقتصادسنجی، مبتنی بر مدل رشد سدربم و تیل و با متغیرهای مستقل رشد صادرات صنعتی، رشد واردات صنعتی، رشد مجموع صادرات و واردات صنعتی، رشد سرمایة انسانی، رشد نیروی کار و رشد سرمایة فیزیکی، تصریح شده است.
نتایج حاصل از تخمین نشان می‎دهد که رشد سرمایة انسانی تأثیرات مثبت و معنی‎داری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان در طی دورة مورد مطالعه داشته است. افزون بر این، رابطة ‎ترکیبی هریک از متغیرهای تجاری با سرمایة انسانی، توانسته است تأثیر مثبت و کاملا معنی‎داری بر رشد اقتصادی داشته باشد. لذا با استناد به نتایج حاصل شده، تأثیر تجارت کالاهای صنعتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب ، به رشد سرمایة انسانی بستگی دارد.. بنابراین، سرمایه‎گذاری بر منابع انسانی، با ارتقای مهارت‎ها، دانش و توان فنی می‎تواند زمینة نگرش عمیق‎تری به توسعة تجارت و رشد اقتصادی را در کشورهای مورد بررسی فرآهم آورد.
طبقه‎بندی JEL: F10، O40، O53

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Foreign Trade and Human Capital on Economic Growth in OIC Countries

نویسندگان [English]

  • Seyed Komail Tayebi
  • Mostafa Emadzadeh
  • Azita Sheikhbahaie
چکیده [English]

This paper investigates the effect of foreign trade and human capital on economic growth using pooling data for the OIC member countries over the period 1980-2003. For this purpose, the Soderbom-Teal (2003) growth model is re-specified with the variables such as growth of manufacturing exports, manufacturing imports, human capital, labor force and physical capital.
The empirical results indicate a positive effect of human capital on economic growth. In addition, an interacted relationship between trade and human capital has significantly affected growth of the selected OIC countries during the period under-consideration. According to the empirical results obtained, the significant role of manufacturing tradable products in economic growth is implemented as a result of human capital effect. Therefore, investment in human resources to improve skill levels of labor force and technology provides the OIC countries with a larger capacity of trade and growth.
JEL Classification: F10، O40، O53

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic growth
  • Human capital
  • Manufacturing Exports
  • Manufacturing Imports
  • OIC Members