آیا نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نفت خام بر عرضه‌ی آن مؤثر است؟ کاربردی از GARCH و ARDL

نویسندگان

1 اقتصاد دانشگاه مازندران

2 مدرس مدعو دانشگاه پیام نور- مرکز زنجان

چکیده

افزایش شدید قیمت نفت خام و نوسانات آن در دهه‌های اخیر سبب جلب توجه بسیاری از پژوهشگران به حوزه‌ی انرژی شده است. به نظر می‌رسد علاوه بر اثر مستقیم قیمت نفت خام، نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نیز بر عرضه‌ی نفت خام اثر‌گذار باشد.
در این پژوهش اثر نا‌اطمینانی قیمت نفت خام بر عرضه‌ی آن با استفاده از داده‌های سری زمانی ماهانه‌ی ژانویه، 1980 تا سپتامبر 2007 برای کشورهای ایران، عربستان، لیبی و نیجریه و داده‌های ماهانه‌ی مارس 1981 تا سپتامبر 2007 برای کشور انگلستان بررسی شده است. ابتدا با استفاده از الگوی ناهمسان واریانس شرطی تعمیم یافته (GARCH) نا‌اطمینانی حاصل از نوسانات قیمت واقعی نفت، محاسبه و سپس ضرایب بلند مدت مدل برای هر کشور و به طور مجزا به‌وسیله‌ی الگوی خود بازگشت وقفه‌‌ی توزیعی برآورد شده است. نتایج حاصل حاکی از وجود اثر مثبت و معنی‌دار در عربستان و لیبی، ولی منفی و معنی‌دار برای انگلستان می‌باشد، در حالی‌که این اثر در ایران و نیجریه معنی‌دار نبوده است. این نتیجه‌ نشان‌ می‌دهد این است که اثر نا‌اطمینانی قیمت نفت خام بر عرضه‌ی آن، به شکل تابع مطلوبیت آن بستگی دارد.
طبقه بندیJEL: C22, C32, C52, G14

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dose Oil Price Uncertainty Affect on the Oil Supply? An Application of GARCH & ARDL

نویسندگان [English]

  • Esmaiel Abounoori 1
  • Amir Khanalipour 2
چکیده [English]

Sharp increase in oil price and the volatility in recent decades have attracted most researchers towards the field of energy. It seems not only the direct oil price, but also the uncertainty caused by the oil price volatility affect the raw oil supply.
In this research the effect of oil price volatility on oil supply has been estimated using monthly time series data from January 1980 to September 2007 for Iran, Saudi Arabia, Libya and Nigeria, and the monthly data from March 1981 to September 2007 for UK. Fist, applying GARCH the uncertainty from real oil price volatility is estimated, and then the long run coefficients are obtained using ARDL. The results indicate that the effect has been positive and significant in Saudi Arabia and Libya, but negative and significant in UK, while it was insignificant in Iran and Nigeria. This shows that the effect of oil price uncertainty on the oil supply depends on the shape of the utility function.
JEL Classification: C22, C32, C52, G14

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARDL
  • GARCH
  • Oil Price
  • Oil Supply
  • uncertainty