دوره و شماره: دوره 45، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 1-243 (شماره 91- تابستان 89)