تأثیر مخارج توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)

نویسندگان

1 اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 پژوهشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با توجه به این که صنعت توریسم به عنوان یکی از مهم‌ترین و پردرآمدترین صنایع جهان در آغاز هزاره سوم بوده و می‌تواند نقش قابل توجهی را در تأمین درآمدهای ارزی و رشد و توسعه اقتصادی کشورها - از جمله کشورهای اسلامی- ایفا کند، در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی رابطه میان صنعت توریسم و رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی (OIC) بپردازیم. لذا به منظور پاسخ دادن به این پرسش که " آیا بخش توریسم منجر به رشد اقتصادی کشورهای اسلامی خواهد شد و آیا می‌تواند به عنوان یک عامل مؤثر بر توسعه اقتصادی آن‌ها باشد یا خیر؟" مدل‌سازی داده‌ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه مدل‌های پانل پویا (DPD) و پانل ایستا (SPD) قرار گرفته و رابطه میان توریسم و رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 1990 تا 2007 با استفاده از تخمین زن‌های، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) ، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق رابطه‌ی مثبت میان مخارج توریسم و رشد اقتصادی (افزایش GDP سرانه) در این کشورها را تأئید می‎کند.
طبقه‌بندی JEL: L83، O40، C33

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Tourism on Economic Growth: The Case of OIC Member Countries

نویسندگان [English]

  • kasem yavari 1
  • Mahdieh Rezagholizadeh
  • Majid Aghaei
  • Seyed Mohammad Hasan Mostafavi 2
چکیده [English]

Tourism industry has been the fastest and the most income-generating industry in the first decade of the third millennium. It has been for many countries including some of OIC member countries a source of foreign exchange and contributed into their development. In this paper, we try to test empirically whether tourism expansion has had any significant effect on economic growth of OIC member countries or not. Applying econometrics technique of Generalized Method of Moments (GMM) on static and dynamic panel data for the period of 1990-2007, we try to estimate the fixed and random effects of tourism on economic growth. Our empirical findings show that there is a strong relationship between tourism expenditures in OIC member countries and their per capita GDP.
JEL classification: L83, O40, C33

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic growth
  • generalized method of moments (GMM)
  • OIC member countries
  • Tourism