ارزیابی تأثیر استفاده از شاخص‎های تحلیل تکنیکی بر بازده‎ی سهام‎داران

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت مالی و بیمه‌ی دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار گروه حسابداری دانشکده‎ی مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشکده‎ی حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

قابلیت پیش‎بینی قیمت سهام و استراتژی مناسب برای معامله‎ی سهام، موضوع بسیاری از تحقیقات است. یکی از مباحث مورد توجه در این حوزه، تحلیل تکنیکی می‎باشد. در این مقاله‎، اثر بخشی شاخص‎های تکنیکی با مقایسه‎ی بازده‎ی حاصل از به‌کارگیری آن‎ها با بازده‎ی حاصل از روش خرید و نگهداری از طریق آزمون مقایسه‎ی زوجی بررسی شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده‎ها نشان می‎دهد که در سال 82 بازده‎ی استراتژی خرید و نگهداری از شاخص‎های تکنیکی، بیش‎تر و در سال‎های 83 و 84 کم‎تراست، که می‎توان آن ‎را به تغییر در شرایط بازار نسبت داد. هم‎چنین از طریق آزمون اندازه‎های تکراری تفاوت در بازده‎ی حاصل از شاخص‎های تکنیکی و روش خرید و نگهداری طی سال‎های مورد تحقیق بررسی شده است. نتایج نشان می‎دهد که بین متوسط بازده‎ی حاصل از شاخص‎‎های تکنیکی (به جزشاخص RSI) و متوسط بازده‎ی حاصل از روش خرید و نگهداری طی سال‎های 82 تا 84 تفاوت معنی‎داری وجود دارد.
در نهایت برای ارائه‎ی نظری در مورد نوسان (پراکندگی) بازده‎ی حاصل از شاخص‎های نه‎گانه‎ی مورد بررسی، نسبت به نوسان بازده روش خرید و نگهداری، ضریب تغییرات بازده‎ی حاصل از به‌کارگیری نماگر‎های نه گانه‌ی تکنیکی و روش خرید و نگهداری طی سال‎های مورد پژوهش محاسبه شد. نتایج نشان می‌دهد که برخی از شاخص‎های مورد استفاده در این مقاله از پراکندگی بیش‎تری نسبت به روش خرید و نگهداری و برخی از آن‎ها از پراکندگی نسبی کم‎تری برخوردار بوده‎اند، هم‎چنین شاخص استوکاستیک با متوسط ضریب تغییرات 1.63، با ثبات ترین و شاخص میانگین متحرک موزون با متوسط ضریب تغییرات 6.99، بی‎ثبات‎ترین استرتژی معامله طی سال‎های 82 تا 84 و در مورد شرکت مورد بررسی است.
طبقه‎بندی JEL: C12، C32، G10، R53

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of using Technical Analysis Indexes on the Returns of Investors

نویسندگان [English]

  • Reza Tehrani 1
  • Ahmad Modarres 2
  • Arash Tahriri 3
چکیده [English]

In this article, the effectiveness of eight different technical indexes including simple moving average, weighted moving average, exponential moving average, relative strength, commodity channel, stochastic, money flow and demand are examined by comparison between indexes returns with buy and hold returns. The results shows the return of Buy and Hold strategy is more than technical indexes in the year 2004 and is less than that in the years 2004 and 2006. This matter can be referred to the change in the market situations. The result of the repeated measures test indicates that there is no significant differences between the average returns of technical indexes and buy and hold strategy during studding years. Finally we show the coefficients of variation of some technical indexes used in this paper are lower and coefficients of variation of some other indexes are greater than coefficient of variation of buy and hold strategy.
JEL classification: C12, C32, G10, R53

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bull Market
  • Buy and Hold Strategy
  • Paired Test
  • Repeated Measures Test
  • Technical Indexes