دوره و شماره: دوره 45، شماره 3، آبان 1389، صفحه 1-262 (شماره 92 - پاییز 89) 
بررسی اثرات بازار اشتراک ظرفیت از طریق روش خود جیره‎بندی بر هزینه‎ی برق صنایع سیمان ایران

علیمراد شریفی؛ زین العابدین صادقی؛ رحمان خوش اخلاق؛ محمد اسماعیل همدانی گلشن