عوامل مؤثر بر ارزش افزوده‌ی کارگاه‌های صنعتی ایران با ده نفر کار کن و بیش‎تر

نویسندگان

1 استادیار آمار، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد آمار، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ارزش افزوده، یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی است. آمارهای مربوط به شاخص‌های مختلف اقتصادی کارگاه‌های صنعتی استان‌های کشور به همراه ارزش افزوده‌ی آن‎ها، هر سال در قالب طرح «آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی» توسط مرکز آمار ایران جمع‌آوری می‌شود. مطالعه‌ی حاضر با استفاده از یکی از جدیدترین روش‌های انتخاب متغیر، باعنوان تابع تاوان SCAD، در پی یافتن مهم‎ترین عوامل مؤثر بر ارزش افزوده‌ی کارگاه‌های مذکور است.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در بازه‌ی زمانی 1376 تا 1385، میزان تحصیلات نیروی کار، نوع مدیریت کارگاه‌ها، پرداختی بابت خدمات حسابرسی، هزینه‌ی تحقیقات، هزینه‌ی تبلیغات و ارزش زمین، به‎ترتیب در بالاترین درجه‌ی اهمیت برای ایجاد ارزش افزوده‌ی کارگاه‌های صنعتی قرار دارند.
طبقه‎بندی JEL : C13 و C23

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Value Added of Iranian Industrial Workshops with Ten or More Workers

نویسندگان [English]

  • S. Mohammad Hosseininasab 1
  • Hadi Movaghari 2
  • Mehdi Basakha 3
چکیده [English]

Value added is a criterion for evaluating the performance of economic units. Statistics related to various economic indicators of industrial workshops located in Iranian provinces with their value added are annually obtained by Statistical Centre of Iran via “Industrial Workshops Survey” program. This study is going to find the most important factors affecting the value added of the workshops, by using one of the newest methods for variable selection, called SCAD penalty function.
The results show that from 1997 to 2006, the amount of labour education, type of workshops management, audit fee, research and propaganda cost, and land value are of the highest important for producing value added of the industrial workshops.
JEL classification: C13, C23

کلیدواژه‌ها [English]

  • Added value
  • Error Components Model
  • Industrial Workshop
  • SCAD Penalty Function