بررسی رفتار مصرف و پس‌انداز در چارچوب مدل رشد نئوکلاسیکی (مطالعه موردی: اقتصاد ایران)

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده‎ی اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

در این مطالعه، رفتار مصرف و پس‌انداز در اقتصاد ایران در چارچوب مدل رشد رمزی –کس – کوپمنز، به‌عنوان یک چارچوب مهم تئوریکی در اقتصاد کلان، مورد بررسی قرار گرفته است. در حقیقت، هدف، بررسی پویایی‌‌های این متغیرها و تحلیل حساسیت آن‎ها در برابر تغییرات پارامترها و سایر متغیرها است. در راستای این اهداف، ما با تشکیل تابع لاگرانژ نسبت به قیود خاص اقدام به تصریح معادله‎ی اولر و سایر معادلات مسیر رشد متعادل کرده و سپس مسیر زمانی متغیرهای درون‎زا ( ) را با استفاده از الگوریتم شوتینگ محاسبه کرده و در چارچوب روش شبیه‌سازی اقدام به مشخص کردن مسیر زمانی متغیرهای پس‌انداز و مصرف نموده، سپس آن‎ها را با داده‌‌های تحقق یافته مورد مقایسه قرار داده و براساس معیار MAPE و سایر معیارهای مشابه به این نتیجه رسیدیم که سری‌‌های زمانی ایجاد شده از مدل رشد نئوکلاسیکی قادر به توضیح بیش از 85 درصد داده‌‌های تحقق یافته هستند. هم‌چنین در مرحله‎ی بعد، اثر هرکدام از متغیرهای برون‎زا را بر پس‌انداز شبیه‌سازی شده مورد مطالعه قرار داده و با تغییر فروض مدل درباره‎ی رشد TFP و شکل‎گیری آن در چارچوب انتظارات تطبیقی و نیز فرایند استوکاستیک به این نتیجه‎ی مهم رسیدیم که TFP نقش اساسی در توضیح نوسانات رفتار پس‌انداز دارد.
طبقه‎بندی JEL: F14، F31،F32

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consumption and Saving Behavior in the Neoclassical Growth Model Case study: Iran

نویسنده [English]

  • Ebrahim Rezaei
چکیده [English]

In this paper, The Behavior of saving and consumption has been considered in Ramsey – Cass- Koopmans model’s framework. Our purpose was investigation of dynamics of these variables and analysis of their response to other parameter and variable variations. So, we made Lagrangian function subject to some restrictions and Euler equations and other steady state path equations. And then, We have calculated time path of endogenous variables (k,c) by Shooting Algorithm. Also, we made time series of saving and consumption by simulation method. And the comparison of this simulated data with actual data, by MAPE and other criteria shows that the generated data from neoclassical growth model explains more than 85 percent of actual data. As a next step, we have investigated the effects of other exogenous variables on simulated saving data. Our findings shows that, with adjusted assumption, TFP fluctuations will be able made significant variations in saving.
JEL classification: F14, F31, F32

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption and Saving
  • Neoclassical Growth Model
  • Shooting Algorithm
  • simulation