بررسی اثرات بازار اشتراک ظرفیت از طریق روش خود جیره‎بندی بر هزینه‎ی برق صنایع سیمان ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

4 دانشیار گروه برق دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

سیاست‎گذاری انرژی در هزاره‌ی سوم در سه محور خلاصه می‌شود.اول، حرکت بسمت استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر، پاک و سازگار با محیط زیست،محور دوم، تجدید ساختار در بخش انرژی و رقابتی کردن آن و سرانجام محور سوم، افزایش کارایی در مصرف انرژی می‌باشد. صنعت برق به عنوان یک زیر بخش رو به رشد بخش انرژی، به‌ویژه در چند دهه‌ی اخیر، حدود یک سوم اقتصاد و انرژی جهان را تشکیل می‌دهد. صنعت برق در کشور ما نیز از تحول در سیاست‎گذاری بی‎نیاز نیست و باید در سیاست‎گذاری خویش حداقل به دو محور از سه محور مذکور التفات ویژه داشته باشد، این مطالعه نیز در راستای دو محور تجدید ساختار و افزایش کارایی در صنعت برق انجام گرفته است.اما تأکید اساسی این مطالعه بر مدیریت سمت تقاضا از طریق روش‌های اقتصادی مدیریت بار می‌باشد. به این منظور، با استفاده از روش خود جیره‎بندی امکان سنجی ایجاد بازار اشتراک ظرفیت بین کارخانه‌ای مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی مبتنی بر روش علی و معلولی است، این مطالعه به‌صورت مقطعی در سال 1385 انجام گرفته است.برای گرداوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ای تهیه و به کارخانه‌های سیمان ارسال شده است.بر اساس نتایج این تحقیق هرچه هزینه‌ی فرصت از دست رفته کارخانه‌های سیمان بیش‎تر باشد تمایل به پرداخت آن‎ها برای اشتراک ظرفیت بیش‎تر می‌شود.روش خود جیره‎بندی از طریق بازار اشتراک ظرفیت می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های ظرفیت کارخانه‌های سیمان، با تأمین بخشی از بار مورد نیاز سایر مصرف کنندگان و یا حتی سایر کارخانه‌های سیمان از راه ظرفیت بلااستفاده،نوعی مدیریت بار را اعمال کند و سبب کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در ایجاد ظرفیت جدید در حالت پیک شود، این روش کارائی را افزایش می‌دهد که یکی از اهداف برنامه‌های مدیریت بار می‌باشد. وجود این بازار باعث از بین رفتن ناکارائی جبران بار بیش از اندازه‎ی مدل وو می‌شود.
طبقه‌بندی JEL : Q43, Q41, D61, L94

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Effects of Subscribed Capacity Market on Iran’s Cement Industry Power Cost by Using Self – Rationing Method

نویسندگان [English]

  • Alimorad Sharifi 1
  • zinolabedin sadeghid 2
  • Rahman khosh akhlagh 3
  • Mohammad Esmail Hamdani Golshan 4
چکیده [English]

Energy policy making in the third millennium is summarized in three areas. The first area: moving toward the use of renewable, clean and environment compatible energy, the second area: restructuring in the energy sector, to make it competitive, & finally, the third area is: increasing efficiency in energy consumption. Power industry as a growing sub-section of energy sector, especially in recent decades, constitutes about one-third of the world’s economy and energy. As in many other countries the power industry in Iran needs to go through some evolution in its policy making & should pay special attention to at least, two areas of the three areas mentioned above. Although the present study is on the two areas of restructuring & increasing efficiency in power industry, it has strong emphasis on demand side management, through economical methods of load management. To this end, using self –rationing method, the feasibility study of subscribed capacity market between factories will be studied.
The research methodology in this study is descriptive and it is based on causal method performed cross sectional in 2006. To gather information a questionnaire was prepared and sent out to cement plants. Results of the research suggest that plants with higher electricity opportunity costs have more willingness to pay (WTP) for subscribed capacity. Self- rationing, through subscribed capacity market can, on the one hand reduce capacity costs of cement plants, and on the other hand, provide some of the needed load for other customers, or even other cement plants. This will result in the reduction of investment costs in providing new capacity during peak period. It will also increase efficiency, one of the goals of load management. This market would eliminate the inefficiency of Woo's model, by removing too much load relief from the system

کلیدواژه‌ها [English]

  • Load Control
  • Load Factor
  • Load Management
  • Loss of Load Cement Industries & Social Welfare Function
  • pricing
  • Self–Rationing