اندازه‌گیری چرخه‌های تجاری در ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‎ی اقتصاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش برای انــدازه‌گیری چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران، ابتدا دو فیلتر BP وHP معرفی شده است؛ سپس با استفاده از روش HP و بهره‎گیری از داده‎های فصلی و سالانه به اندازه گیری چرخه های تجاری در تولید طی دوره‎ی زمانی 1382 - 1350 پرداخته شده است؛ آن‎گاه حقایق آشکار در مورد چرخه‌های تجاری و متغیرهای تأثیرگذار بر آن استخراج و تحلیل گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد اقتصاد ایران هفت دوره‎ی تجاری را پشت سر گذاشته است که در 17 سال از سال‎های مزبور، رونق و در 15 سال، رکود بر فعالیت‌های اقتصادی حاکم بوده است. متوسط طول دوره‎ی رونق از متوسط طول دوره‎ی رکود بیش‎تر و دوره‌های رونق از تندی بیش‎تری نسبت به دوره‌های رکود برخودار بوده‎اند، اما دامنه‎ی نوسان دوره‌های رکـود از دوره‌هـای رونـق بیش‎تر بوده است. هم‎چنین نفت از میان عوامل متعدد تأثیرگذار در ایجاد رونق و رکود در اقتصاد ایران نقش مؤثرتری داشته و دوره‌های رونق اقتصادی همواره هم‎زمان با دوره‌هایی بوده است که قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی در مقایسه با دوره‌های قبل و بعد از آن از حداکثر میزان خود برخوردار بوده است.
طبقه بندیJEL : E32, O47

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of Business Cycles in Iran

نویسندگان [English]

  • ali taiebnia 1
  • Fatemeh Ghasemi 2
چکیده [English]

This paper identifies characteristics of business cycles in Iran, applying Hodrick-Prescott (HP) and Band-Pass (BP) filters. Using seasonal and anual data for 1970-2003, it is found that oil income is the key driving factor of business cycles in the Iranian economy. Furthermore, it is indicated that Iran's economy has experienced seven business cycles during this period, in which the economic boom and recession were observed in 17 and 15 years, respectively. The average years of boom exceeds that of recessions, while the range of fluctuations has been higher in recessions. Considering the impact of business cycles on the economy, the above results should be taken note of in macroeconomic policy making process in Iran.
JEL classification: E32,O47

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Cycles
  • Detrending
  • HP and BP filters
  • Oil Price Shocks