سنجشی از تأثیر شوک‎های نفتی و سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی ایران

نویسندگان

1 استاد دانشکده‎ی اقتصاد دانشگاه تهران

2 کارشناس‎ارشد اقتصاد انرژی و بازاریابی دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه به بررسی اثرات پویای شوک‎‎های نفتی و سیاست پولی بر رشد اقتصادی ایران و محاسبه‌ی سهم هر کدام از آن‎‎ها در رشد اقتصادی طی دوره‌ی 85-1353 پرداخته شده‌ و تجزیه‎ و‎ تحلیل اثرات متقابل پویا از تکانه‎های ایجاد شده در الگو، با استفاده از مدل خود‌ توضیح‌برداری (VAR) شامل تجزیه‌ی واریانس خطای پیش‎بینی (FEVDs) و توابع عکس‎العمل آنی (IRFs)، انجام گرفته است.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‎دهد که شوک‎‎های نفتی در کشور ایران به میزان قابل توجهی بر رشد اقتصادی مؤثر بوده‎اند، اما با وجود مؤثر بودن شوک‎‎های نفتی بر نقدینگی و ایجاد سیاست‎‎های انبساطی پولی منتج‎شده از آن، شوک‎‎های پولی بر رشد اقتصادی مؤثر نبوده‎اند.
توضیح‎دهندگی بالای شوک‎‎های نفتی برای متغیر GDP در ایران حاکی از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی می‌باشد. عدم تأثیر شوک‎‎های پولی، به‌ویژه سیاست‎‎های انبساطی پولی منتج‎شده از شوک‎‎های نفتی بر GDP، به دلیل مؤثر بودن سیاست‎‎های مذکور با وقفه‎ی زمانی و از سویی دیگر اجرای سیاست‎‎های پولی انقباضی محدود به جهت مهار تورم در کشور بوده‎ که سبب گردیده تأثیر این شوک‎‎ها، بر اقتصاد اندک و حتی خنثی شود.
طبقه‎بندی JEL: C32, E32, E52, O47 & Q43

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Effect of Oil & Monetary Shocks on the Economic Growth of Iran

نویسندگان [English]

  • akbar Komijani 1
  • elahe Asadi Mehmandosti 2
چکیده [English]

In this research, potential effects of oil and monetary policy shocks on economic growth of Iran are examined and share of each of them on economic growth are calculated during 1974-2006 period and potential mutual effects of those shocks by using the Vector Auto Regressive (VAR) model are analysed.
Results of this research show that oil shocks significantly affected the economic growth in Iran. However, in spite of oil shocks affected on the liquidity of money that led to expansionary monetary policy, monetary shocks did not have any effect on growth.
Strong relationship between oil shocks & GDP growth in Iran indicates that the economy of Iran is heavily depending on oil revenues.
On the other hand, the monetary shock which is due to increase in oil revenues, does not have strong effects on GDP growth because of delay in effectiveness of monetary action and also due to implementation of contractionary monetary policy to control inflation rate that has ended up with a weak effects on GDP growth.
JEL classification: C32, E32, E52, O47 & Q43

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dutch Disease
  • economic growth
  • Monetary Policy Shocks
  • Oil shocks
  • Vector Auto Regressive (VAR) model