طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه‌ی مداخله در بازار ارز ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‎ی اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دوره‌ی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه‌ی مداخله در بازار ارز ایران است که برای نخستین بار در ایران انجام می‌پذیرد. حجم بهینه‌ی مداخله‌ی ارزی، سازگار بودن مداخله با دیگر سیاست‎ها و مد نظر قرار ندادن عمل مداخله به عنوان یک ابزار مستقل سیاستی، سه قاعده‌ی یک هرم هستند که در صورت فقدان هر کدام، مرکز ثقل هرم (تعادل‌های اقتصادی) از بین خواهد رفت. الگوی مورد استفاده یک الگوی برنامه‌ریزی غیرخطی پویا با توابع تصادفی پیوسته است. نتیجه‌‌ی حل الگو نشان می‌دهد که انتخاب بهترین حجم مداخله‌ی ارزی، به هدف‌های اقتصادی سیاست‎گذاران و مقام‌های پولی، نرخ ارز زمان حال و نرخ ارز آتی انتظاری مقام‌های دولتی بستگی دارد.
طبقه‌بندی JEL: C61, C62, E61, E63

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Optimal Intervention Model in Foreign Exchange Market of Iran

نویسندگان [English]

  • Jafar Ebadi 1
  • Hajar Jahangard 2
چکیده [English]

The main purpose of this paper is theoretically to design the optimal intervention in the foreign exchange market in Iran, which has not been investigated by previous studies. The economic fundamentals are strongly affected by the optimal foreign exchange intervention, the consistency of foreign exchange intervention with other policies and political authorities' beliefs about the intervention as a dependent policy instrument. The used approach in this paper is a nonlinear dynamic continuous-time stochastic model. The result shows that the optimal foreign exchange intervention depends on the economic objectives of policy authorities, current and expected future exchange rate.
JEL Classification: C61, C62, E61, E63

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange rate
  • Foreign Exchange Intervention
  • foreign exchange market
  • Log linearization
  • Nonlinear Dynamic Stochastic Programming
  • Uhlig Program