دوره و شماره: دوره 45، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-255 (زمستان 89 - شماره 93) 
7. سیاست پولی و حباب مسکن درتهران

صفحه 255-280

محسن نظری؛ الهام فرزانگان