شبیه سازی تابع عرضه ی سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه‌ها (ACO)

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناسی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سیاست‌های دو دهه‌ی گذشته‌ی دولت، با تأثیرگذاری بر روند عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی (FDI) ایران، زمینه را برای ورود فزآینده‌ی FDI به کشور فراهم کرده است؛ در این مطالعه با رویکردی تکنیکی، به منظور اعمال چشم‌انداز اثرات آتی سیاست‎های دو ده‌ی گذشته‌ی دولت در روند آتی عرضه FDI ایران، با استفاده از خط سیر شاخص‌های کلان اقتصادی تأثیرگذار بر جذب FDI، دو فرم از معادلات عرضه‌ی FDI غیر‌خطی محاسبه شده است، به عبارت دیگر کارائی برآورد عرضه‌ی FDI ایران، با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچه‌ها (ACO)‌ بهبود یافته است. مدل شبیه‌سازی عرضه‌ی FDI با استفاده از بهینه‌سازی کلونی مورچه‌ها (ACOFDISS) ، به‌کارگیری از متغیرهای شاخص مقیاس بازار، شاخص سرمایه ی انسانی، شاخص منابع طبیعی در دسترس و شاخص توجه به زیر ساخت‌ها، بسط داده شده است. معادلات پیشنهادی در این مقاله درجه‌ی دوم و دومی نمایی هستند. فرم درجه‌ی دوم نتایج بهتری را در شبیه‌سازی و توصیف خط روند عرضه‌ی FDI ایران فراهم می‌کند و می‌تواند با معیارهای کارائی پیش‌بینی بالاتر، در پیش‌بینی عرضه‌ی FDI ایران به کار برده شود.
طبقه بندی JEL: F21 ,C15 ,C53 ,C61

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foreign Direct Investment Supply Function Simulation in Iran, by using Ant Colony Optimization (ACO) Algorithm

نویسندگان [English]

  • Ali Ghanbari 1
  • Mohsen khezri
  • Loghman abdolazadeh 2
1
2
چکیده [English]

Government policies had been provided Foreign Direct Investment (FDI) multiplier entry basis in Iran in two late decade with effect on FDI absorbency effective ingredient. In this study, in order to set government policies effects outlook on the future situation of FDI supply in Iran in two late decade, two forms of non-linear FDI supply functions has been simulated, by using direction line of effective macro economic indices on FDI supply. In other words, efficiency of the FDI supply estimation of Iran with use of Ant Colony Optimization (ACO) algorithm has been improved. ACO-based FDI supply Simulation (ACOFDISS) model has been developed, by using market scale indicator, human capital indicator, natural resources access indicator and in frastructure indicator variables. In this article one of the suggestive equations is exponential and the second one is quadratic. In FDI supply function, the quadratic form provides better results in Simulation and description FDI supply process in Iran and it can be used in FDI supply prediction with upper prediction standards.
JEL Classification: F21 ,C15 ,C53 ,C61

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ant Colony Optimization (ACO) Algorithm
  • Foreign direct investment
  • simulation