سیاست پولی و حباب مسکن درتهران

نویسندگان

1 استادیار دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد

چکیده

بازار مسکن در سال 1384 از رکود خارج شد و رشد غیر طبیعی به خود گرفت. ولی به دنبال رشد قیمت مسکن که تا سال 1386 ادامه داشت، در بهار سال 1387 بازار مسکن ایران با رکود معاملات و ثبات قیمت‌ها مواجه شد. سپس در فصل تابستان قیمت‌ها به صورت مطلق روند کاهشی به خود گرفتند. این درحالیست که در سطح جهانی نیز شاهد افزایش قیمت مسکن بودیم. در مقاله پیش رو این موضوع که آیا این افزایش قیمت‌ها ریشه در عوامل بنیادی اقتصاد دارد و یا ناشی از حباب است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این تحقیق مکانیزم انتقال سیاست پولی، مدل خطی شده‌ای از انتظارات عقلایی فرض می‌شود. با استفاده از روش GMM و مدل کلان کینز جدید پیش‌نگر برای یک اقتصاد بسته، به بررسی اثر نرخ بهره‎ی حقیقی بر بازده‎ی حقیقی مسکن در بازه زمانی 1/1380 تا 6/1387، پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن هستند که طی این دوره، نرخ بهره‎ی حقیقی اثر منفی و مقدار تأخیری بازده‎ی حقیقی مسکن و GDP اثر مثبت بر بازده‎ی حقیقی مسکن دارد.
طبقه‌بندی JEL : G38, G32, G10, E52, R21, R31.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monetary Policy and Housing Price Bubbles in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nazari 1
  • Elham Farzanegan 2
چکیده [English]

Housing market in Iran got out of recession in year 1384 and turn into abnormal growth. But following the housing price growth, which continued until 1386, it deals with the slowdown of the housing market and stable prices in the spring of 1387. Afterward, decreasing trend in housing prices continued in the summer, in spite of increase in global housing prices. In this paper, it is investigated that whether these prices increases rooted in fundamental economic factors or is caused by bubbles. In this study, monetary policy transmission mechanism is assumed in a linear model by rational expectations. Using GMM and a forward-looking New-Keynesian model for a closed economy, the real interest rate effect on housing real return has been discussed in period 1 / 1380 to 6 / 1387. The results indicate that during this period, real interest rates has negative effect and the lag of housing real return and GDP have positive effect on housing real return.
JEL Classification: G38, G32, G10, E52, R21, R31.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forward-looking behavior
  • monetary policy
  • New-Keynesian model
  • The housing bubble