ارزیابی اثر آزادسازی مالی بر نوسان‌های نرخ ارز کشورهای در حال توسعه

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این مقاله پرداختن به ارزیابی اثر آزاد سازی مالی بر نوسان‌های نرخ ارز در آن گروه از کشورهای در حال توسعه است که به طور راهبردی با آزادسازی مالی در دهه‎های اخیر برخورد کرده‌اند. در این راستا، اثر آزادسازی مالی بر نوسان‌های نرخ ارز در 43 کشور منتخب در حال توسعه شامل ایران و کشورهای دارای بازارهای نوظهور، مورد آزمون قرار می‌گیرد. در این زمینه پس از بررسی مانایی پانلی داده‌های کشورهای مذکور، مدل رگرسیونی نوسان نرخ ارز با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهند که شاخص رسمی کنترل سرمایه به عنوان یک تقریب برای آزادسازی مالی، اثر معنی‌داری بر نوسان نرخ ارز نداشته است، که مبهم بودن نقش کنترل سرمایه در نوسان‌های نرخ ارز را نشان می‌دهد. به این منظور در این مطالعه، بر تقویت نقش استراتژیک و پایدار آزادسازی مالی در کشورها برای تعدیل نوسان‎های نرخ ارز تأکید می‎شود.
طبقه‎بندی JEL: F41 ,F36 ,F31

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Financial Liberalization on Exchange Rate Volatilities in the Selected Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Seyed Komail Tayebi 1
  • Leila Torki 2
چکیده [English]

The purpose of this paper is to evaluate the effect of financial liberalization on exchange rate volatilities of the selected developing countries, which are now known as liberalizing countries. Thus we test the hypothesis in which financial liberalization effect exchange rate volatilities in 43 selected developing countries during 1996-2005. Accordingly, a regression model of exchange rate volatility has been specified and estimated based upon employing fixed effects method.
The results show that an index of capital control, which has been considered as a proxy of financial liberalization, has not affected exchange rate volatility indicating an ambiguous role of capital control in exchange rate volatilities, the implication is that appropriate and strategic financial liberalization can adjust volatilities of exchange rates in these countries.
JEL Classification: F41, F36, F31

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rates Volatility
  • Financial Liberalization
  • fixed effects