روش تحلیل کارایی چند جهتی در ارزیابی عملکرد بررسی موردی صنعت بانکی ایران

نویسنده

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

اخیراً اسمایلد (2003) و هالود و همکاران (2004)، بر مبنای شاخص کارایی بهبود بالقوه (بوجتوف و‎هاگارد 1999) روش جدید ناپارامتری مرزی تحلیل ‏چند جهتی کارایی (MEA) را برای محاسبه کارایی بنگاهها معرفی نمودند که مزایای زیادی نسبت به روش رایج تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) دارد. این روش به دلیل توانایی در محاسبه مجزای بهبود بالقوهی هر یک از نهادها یا ستانده‌ها، می‌تواند اندازه‌های قابل اتکاتری از عملکرد بنگاه‌ها ارائه نماید. این مقاله به عنوان اولین مطالعه سنجش عملکرد در صنعت بانکداری از این روش برای دادهای بانکهای ایران در طول دوره 1386-1383 استفاده می‌کند.
یافته‌های این مقاله نتایج مطالعه‎ هالود (2004) را تأیید می‌کند که روش DEA تخمینی بیش از حد یا کم‎تر از حد برای مازاد نهاده‌ها ارائه می‌نماید. به علاوه، محاسبه مجزای ناکارایی نهاده‌ها برای بانک‎ها اطلاعات ارزشمندی را از نقطه نظر مدیریتی و سیاست‎گذاری فراهم می‌نمایند. یکی از این یافته‌ها نشان می‌دهد که به‎طور کلی در نظام بانکی ایران نیروی کار بالاترین سهم از هزینه‌های مازاد را به خود اختصاص می‌دهد. از این‎رو در مسیر بهبود عملکرد نظام بانکی، بر اساس نتایج این مطالعه، کاهش نسبی نیروی کار باید از بالاترین اولویت برخوردار باشد.
طبقه بندی JEL: C42 ,C12, C02,C01

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multi - Directional Efficiency Analysis: A case Study of Iranian Banking Industry

نویسنده [English]

  • Hamid Kurdbacheh
چکیده [English]

In very recent papers Asmild et al. (2003) and Halved et al. (2004) based upon potential improvement efficiency index (Bogetoft and Hougaard,1999) have suggested an alternative nonparametric frontier approach namely multi-directional inefficiency analysis (MEA) to estimate the performance efficiency. MEA has many advantages over Data Envelopment Analysis (DEA) as the standard nonparametric frontier method to performance evaluation. MEA could provide more reliable efficiency measures because it is able to assess the relative improvement potentials for each input or output type separately. This paper provides the first performance study over banking industry applying multi-directional efficiency analysis for a dataset of Iranian banking system over 2004-2007.
The findings of this paper support Holvad et al. (2004) in which DEA models over-underestimate the input excesses. Moreover,, measuring the sizes and directions of potential improvement for each input separately across the banks and years, provides useful information from managerial and policy implications point of view. One of the most interesting points of these findings perhaps is that for the Iranian sampled banks, generally, labour force, on average, accounts for the largest proportion of excess costs. Thus, the labour reduction has the first priority in the path of efficiency improvement.
JEL: C01, C02, C12, C42

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank
  • Data Envelopment Analysis
  • Farrell Index
  • Multi-directional Efficiency Analysis
  • Potential Improvement Index
  • Technical efficiency