بررسی تأثیر جمعیت بر رشد اقتصادی در چار‌چوب الگوی رشد بهینه در اقتصاد ایران (1386 -1350) کاربردی از الگوریتم ژنتیک

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه یزد

چکیده

در این مقاله، تأثیر جمعیت بر رشد اقتصادی ایران در چارچوب الگوی رشد بهینه مورد بررسی قرار گرفته است. الگوی رشد بهینه، یک نوع برنامه‌ریزی پویا و غیرخطی تلقی می‌شود. برای حل این الگوها از روش‌های کلاسیک استفاده می‌شود، اما در این مطالعه برای اولین بار از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. براساس یافته‌های این پژوهش، به نظر می‌رسد رشد جمعیت در سال‌های (1386-1350)، سهم عمده‎ای از رشد سرمایه‎ی سرانه و محصول سرانه را در اقتصاد ایران توضیح می‌دهد، به‌طوری‎که رشد جمعیت دو و نیم درصدی در سال‌های گذشته، سطح مصرف سرانه، سرمایه‎ی سرانه، درآمد سرانه و پس‌انداز سرانه را به ترتیب 46%، 14%، 14% و 8% افزایش داده است. هم‎چنین بر مبنای نتایج حاصل از الگو، نرخ رشد جمعیت صفر برای سال‎های آینده در اقتصاد ایران توصیه نمی‌شود و بهتر است جمعیت در آینده، همانند گذشته با یک نرخ رشد مثبت به افزایش خود ادامه دهد. بر اساس نتایج به-دست آمده چنین پیش‌بینی می‌شود که درصورت افزایش یک درصدی نرخ رشد جمعیت، مصرف سرانه، سرمایه‎ی سرانه، درآمد سرانه و پس‌انداز سرانه به‌ترتیب رشدی معادل4.33%، 18%، 8.2% و 9.7% داشته باشند.
طبقه‎بندی C61; C88; O47

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Effect of Population on Economic Growt Using Optimal Growth Theory An Application of Genetic Algorithm Iranian Economy (1350-1385)

نویسندگان [English]

  • Rasul Bakhshi Dastjerdi 1
  • Nahid Khaki Najafabadi 2
چکیده [English]

In this paper, we have studied the effect of population on Iranian economic growth by using optimal growth theory. Optimal growth theory is a nonlinear dynamic planning. Classical approaches in mathematics are used for solving these nonlinear systems. But, in this study, we have used Genetic Algorithm (GA) method. As results show, it seems that population growth in previous years (1350- 1386), can describe an important part of growth rate for per capita capital and per capita output in Iranian economy. Annaual growth rate of 2.5% in Iran population during 1350-86, has increased per capita consumption, per capita income, per capita saving and per capita capital formation by 14%, 14%, 8% and 46% respectively. Results of the study also suggest that it is better to have a positive growth rate for Iranian future population rather than a zero rate, because with a growing population we will have a higher rate for capital formation and per capita output. Moreover, if policy makers could move the system to a more equated situation (inter-temporal equity) we could have the more positive effect of population growth on the level of economic activities. If population grows by 1%, per capita output and per capita capital formation will be growth 8.2% and 18 % respectively.
JEL classification: C61; C88; O47

کلیدواژه‌ها [English]

  • dynamic optimization
  • Genetic algorithm
  • Optimal Growth Theory
  • population