کاربرد تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

هدف تحقیق، بررسی کاربرد تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ و تأثیر تغییرات پیش‌بینی‌ نشده‌ی متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، عرضه‌ی پول، نرخ ارز، قیمت نفت، ساختار دوره‌ای نرخ‌های بهره و تولیدات صنعتی بر بازده‌ی مورد انتظار هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق داده‌ها به صورت فصلی و برای دوره‌ی زمانی 1386- 1376 (44 فصل) و با استفاده از سیستم رگرسیون‌های ظاهراً نامرتبط غیرخطی تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج تحقیق نشان داد که صرف ریسک مربوط به تغییرات پیش‌بینی‌ نشده‌ی متغیرهای عرضه‌ی پول، نرخ ارز، ساختار دوره‌ای نرخ‌های بهره و تولیدات صنعتی در سطح خطای 5 درصد معنادار است و محدودیت‌های مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ بر مدل خطی نامقید اعمال می‌شوند. بر این اساس، تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ یک مدل منطقی در توضیح بازده‌ی مورد انتظار هر سهم محسوب می‌شود و متغیرهای کلان اقتصادی مزبور معنادار و منابع ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of the Arbitrage Pricing theory Using Macroeconomic Variables in the Tehran Stock Market Exchange

نویسندگان [English]

  • hosein sajadi 1
  • hasan Farazmand 2
  • behroz badpa 3
چکیده [English]

The purpose of this research is investigation of application of the arbitrage pricing theory and effect of unanticipated changes in a set of macroeconomic variables such as inflation rate, money supply, exchange rate, oil price, term structure and industrial production on expected security return in Tehran stock exchange. In this research, data are analyzed quarterly for the period of 1997-2008 (44 quarter) and by using of the system of iterated non-linear seemingly unrelated regressions. The results indicate that risk premium associated with unanticipated changes of variables of money supply, exchange rate, term structure and industrial production are significant at the 5% level and the restrictions of the APT reveals on an unrestricted linear factor model. Therefore, the arbitrage pricing theory is a reasonable model for explanation of expected security return and the significant macroeconomic variables are sources of systematic risk in Tehran stock exchange.
JEL classification: I13

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitrage pricing theory
  • Expected security return
  • Risk premium
  • System of seemingly unrelated regressions
  • Unanticipated changes of macroeconomic variables