بررسی نقش مخارج R&D داخلی و واردات کالاهای سرمایه‎ای- واسطه‎ای بر روی تولید در صنایع ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشکده‎ی علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد دانشکده‎ی علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

کشورهای در حال توسعه توانایی زیادی برای سرمایه‌گذاری بر روی تحقیق و توسعه‎ (R&D) ندارند، بنابراین دانش سرریز جهانی، جایگزین مناسبی برای R&D داخلی مطرح می‌شود. در این مطالعه با استفاده از داده‌های تابلویی کارگاه‎های صنعتی ده نفر کارکن و بیش‎تر ایران طی دوره‎ی 1385-1374، اثرات R&D داخلی و واردات کالاهای سرمایه‌ای- واسطه‌ای (به عنوان تقریب واردات تکنولوژی) برارزش افزوده‎ی این صنایع مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، هر دوی متغیر مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی، تأثیر مثبت و معنی‌دار بر ارزش افزوده داشته‌اند. هم‎چنین نتایج نشان می‌دهند که تأثیر واردات کالاهای سرمایه‌ای- واسطه‌ای بیش‎تر از مخارج R&D داخلی بوده است، لذا توصیه‎های این تحقیق حمایت بیش‎تر دولت از فعالیت‌های R&D داخلی، برقراری تعامل پویا با اقتصاد جهانی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت کاهش و رفع تحریم‌های اعمال شده بر علیه ایران می‌باشد.
طبقه بندی JEL: ,L60 ,F14 ,C23 .O3

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Internal R&D and Technology Imports on Iranian Manufacturing Industries' Output

نویسندگان [English]

  • Mohsen Pourebadollahan Covich 1
  • gholamhossein rahnomay gharamaleki 2
  • Rasol Hojatkhah 2
چکیده [English]

Generally, developing countries are not able to invest enough on R&D; therefore, they try to get benefit from knowledge spillover, as an external R&D. This paper tries to investigate the impact of R&D expenditures and imported intermediate goods, as a proxy for technology imports, on value added of Iranian industries. To that end, we use a panel data set of Iranian two-digit ISIC manufacturing industries, over the period 1995-2006. The results show that both internal R&D and technology imports have a positive and significant effect; and that the technology imports has a larger effect. Any attempt by the government to promote internal R&D and interaction with the rest of the world is recommended.
JEL Classifications: C23, F14, L60, O3.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran.
  • Manufacturing Industries
  • panel data
  • R&D
  • Technology Imports