دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 1-295 (شماره 95 - تابستان 90) 
9. تخمین تقاضای فیلم سینمایی در ایران

صفحه 221-242

انیسه نیک روان؛ لطفعلی عاقلی کهنه شهری


10. اثر هدف‎گذاری تورم بر عملکرد اقتصاد کلان: تورم و رشد تولید

صفحه 243-272

ناصرعلی یداله زاده طبری؛ حمیدرضا برادران شرکاء