بررسی اثرات پویای تکانه‌های اقتصادی در قالب الگوی اقتصاد سنجی بلندمدت ساختاری ایران در بستر جهانی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‎ی علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری دانشکده‎ی علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله یک مدل هم‎جمعی خود رگرسیون برداری با متغیرهای برون‎زای ضعیف برای اقتصاد ایران تخمین زده ‌شد. روابط هم‎جمعی از الگوی کینزین‌های جدید در اقتصاد باز کوچک، شرایط آربیتراژ و تراز حساب‌ها استخراج و بر مدل تحمیل گردید. نتایج بیانگر وجود دو رابطه‎ی هم‎جمعی بین متغیرهای کلان اقتصادی ایران است: 1- رابطه‎ی شکاف تولید و 2- رابطه‎ی تقاضای واقعی پول. معادلات تصحیح خطای برداری برای تحلیل پویائی‌های کوتاه‌مدت تصریح شد و اثرات شوک‎های مختلف بر روی اقتصاد ایران با استفاده از روش تجزیه‎ی واریانس خطای پیش‌بینی تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان‎دهنده‎ی نقش کلیدی و اساسی سه متغیر نرخ تورم، حجم واقعی پول و تولید واقعی داخلی در توضیح نوسانات بیش‎تر متغیرهای درون‎زای مدل است. در نهایت با استفاده از منحنی‌های شدت تداوم تأثیر تکانه‌های سیستمی وسیع بر روابط بلندمدت بررسی شد و بر اثرات موقتی و گذرای شوک‎ها و پایداری سیستم تاکید گردید.
طبقه بندی JEL: C10, C22, E20, E30

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Economic Impacts of Shocks within a Long-run Structural Macroeconometric Model for Iran in a Global Context

نویسندگان [English]

  • Majid Sameti 1
  • Bahareh Teimouri 2
  • Hoshang Shajari 1
  • Morteza Sameti 1
چکیده [English]

This paper estimates a structural cointegrating VARX model with exogenous variables for Iran. The long-run macroeconomic relationships are identified and tested within this framework. We make use of the Generalized Forecast Error Variance Decomposition to analyze the dynamic properties of the model in response to different shocks. We also examine via the persistence profiles, the speed of adjustments to the long-run equilibrium following a system wide shock. The results show that money demand relation and output gap are not rejected within the model. Furthermore, these two long-run relations have well behaved persistence profiles in which the effects of shocks on the long run relations are transitory and die out eventually.
JEL Classification: C10, C22, E20, E3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cointegrated vector autoregressive model (VAREX)
  • Long run relation
  • Vector Error Correction Mode