اثر هدف‎گذاری تورم بر عملکرد اقتصاد کلان: تورم و رشد تولید

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

2 دانشیار دانشکده‎ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرات چارچوب هدف‌گذاری تورم بر عملکرد اقتصاد کلان بر حسب رفتار تورم، تولید و تغییرپذیری آن‎ها در میان کشورهای هدف‌گذار بوده است. در این رابطه، به مطالعه‎ی تجربه‎ی 21 کشور صنعتی و در حال توسعه‎ی هدف‌گذار تورم، قبل و پس از هدف‎گذاری، در مقایسه با عملکرد گروه کنترل شامل 33 کشور صنعتی و در حال توسعه‎ی غیرهدف‌گذار پرداختیم. با استفاده از روش رگرسیون تفاضلی، تفاوت‎های متغیرهای اقتصاد کلان مانند سطوح تورم بین کشورهای هدف‌گذار و غیرهدف‌گذار با کنترل مقادیر گذشته‎ی متغیرها مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. شواهد تجربی در مقایسه با گروه‎های کنترل مختلف نشان می‌دهد که در مجموع، هدف‌گذاری تورم به کشورهای هدف‌گذار در جهت بهبود عملکرد اقتصاد کلان کمک کرده است:
هدف‌گذاری تورم به کشورهای هدف‌گذار در جهت کاهش سطح تورم و بی‌ثباتی آن کمک کرده است.
هدف‌گذاری تورم بی‌ثباتی رشد تولید در این کشورها را کاهش داده است. شواهد قطعی دال بر اثر اتخاذ این چارچوب سیاستی بر رشد تولید، یافت نشده است.
طبقه بندی JEL : E52, E58

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Inflation Targating on Macroeconomic Performance: Inflaction and Growth

نویسندگان [English]

  • Naser Ali Yadollehzadeh Tabari 1
  • Hamid Reza Baradaran Shoraka 2
چکیده [English]

The main purpose of this research has been to investigate whether inflation targeting improves macroeconomic performance as measured by the behavior of inflation, economic output and their variability among the countries employing inflation targeting. In this regard we have looked for empirical evidence in a world sample of 21 developed and developing inflation targeting countries before and after their adoption of inflation targeting and compared their performance to a control group of 33 developed and developing countries which did not employ inflation targeting. We followed previous research procedures by testing for systemic differences in macroeconomic variables such as inflation levels between inflation targeting and non-targeting countries compared to previous levels of that variable. Our evidence as related to the different control groups suggests that inflation targeting generally helps countries to improve macroeconomic performance:
- Inflation targeting helps countries achieve lower inflation and less variability
- Inflation targeting reduces variability of growth rate
- There is no obvious evidence about variability of growth rate
JEL Classification: E25 , E58

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cross country
  • growth rate
  • Inflation
  • Inflation Targeting
  • panel
  • variability