تعیین مبنای معاملات در بازار لحظه‎ای برق؛ مطالعه موردی بازار برق اصفهان

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشکده‎ی علوم اداری و اقتصاد علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده‎ی علوم اداری و اقتصاد علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان،

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده‎ی اقتصاد و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده‎ی علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

In most of the developing countries, particularly in Asian countries, the initial step of electricity industry restructuring has begun by spot market design. In addition, electricity industry, all around the world, is approaching competitive markets. Meanwhile there are many unanswered questions including deregulation mechanism. In this new framework, producers are considered as private companies which are responsible for their decisions.
This paper presents a regional model for the deregulated electricity market where producers trade the electricity with distribution utilities based on spot prices. A mathematical programming model is used to calculate an appropriate base for electricity market transactions. The model has been implemented while different power plants produce electricity and demand fluctuates permanently. The model minimizes total variable costs subject to generation and demand constrains. Isfahan electricity market is considered as empirical evidence. To run the model, General Algebraic Modeling System (GAMS) software has been used.
JEL Classification: C61, D49, L94

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Transaction Base in the Electricity Spot Market: The Case Study of Isfahan Electricity Market

نویسندگان [English]

  • Rahman Khoshakhlagh 1
  • Mostafa Emadzadeh 1
  • Alimorad Sharifi 2
  • mehdi sadeghi shahdani 3
  • Ali Nazemi 4
چکیده [English]

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، خصوصا کشورهای آسیایی، خاورمیانه و کشورهای آفریقایی نقطه‎ی آغاز در فرایند تجدید ساختار ایجاد بازار لحظه‎ای برق می‎باشد. اما در ایجاد بازارهای برق سوالات متعددی هم‎چون قوانین و طراحی بازار قابل طرح می‎باشد چرا که تحت ساختار جدید بنگاه‎های تولید کننده به عنوان یک بنگاه خصوصی مسئول تصمیمات خود بوده و در این راه نیازمند استفاده از مدل‎هایی هستند که بتواند مشکلات آن‎ها را برآورده نماید.
در مقاله‎ی حاضر یک مدل منطقه‎ای برای بازار برق تجدید ساختار شده که در آن تولیدکنندگان انرژی و شرکت‎های توزیع در یک بازار لحظه‎ای به تبادل با یکدیگر می‎پردازند ارائه شده است. مدل بر اساس برنامه‎ریزی ریاضی به محاسبه‎ی یک مبنای مناسب برای انجام معاملات در بازار برق، در حالتی که تقاضا به صورت مداوم در حال تغییر است و تولید توسط بنگاه‎های متفاوت صورت می‎گیرد، می‎پردازد.
مدل بر اساس حداقل‎سازی هزینه‎های متغیر با توجه به محدودیت‎های تولید و بازار اجرا می‎شود. بازار برق اصفهان بدین خاطر که یکی از مناطق اصلی برق کشور می‎باشد به عنوان یک بازار محلی مورد مطالعه قرار گرفته و حل مدل با استفاده از نرم افزار GAMS صورت گرفته است.
طبقه‎بندی JEL : C61, D49, L94

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isfahan Electricity Market
  • Optimization Model
  • Restructuring
  • Short Run Marginal Cost
  • Spot Pricing