بررسی آثار سیاست‎های مالی بر رشد اقتصادی و فقر طی دوره‎ی 1386-1363

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دوره دکتری رشته اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اهمیت سیاست‎های مالی دولت (مخارج دولت و درآمد‎های مالیاتی دولت) در اثر‎گذاری در اقتصاد و هم‎چنین تأثیر‎گذاری آن بر سطح رفاه مردم، در این مقاله به بررسی اثرات سیاست‎های مالی بر روی فقر در طی دوره‎ی 1386-1363 در ایران ‎پرداخته می‎شود. در این مقاله با در نظر گرفتن این نکته که تغییرات در فقر را می‎توان به تغییرات درنرخ رشد اقتصادی و تغییرات در تویع درآمد، تجزیه کرد؛ در ابتدا با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه‎های توزیعی (ARDL)، تأثیر سیاست‎های مالی بر رشد اقتصادی و هم چنین توزیع درآمد بررسی شده و سپس با استفاده از سیستم معادلات خود رگرسیونی برداری (VAR)، تأثیرات متقابل و هم‎زمان بین متغیرهای شاخص فقر (شاخص سن)، نرخ رشد اقتصادی و شاخص نابرابری درآمدی (نسبت ده درصد بالای درآمدی به ده درصد پایین درآمدی) در نظر گرفته شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که مخارج مصرفی دولت و درآمد‎های مالیاتی سبب بدتر شدن شاخص فقر (افزایش میزان فقر در جامعه) و مخارج عمرانی و هم‎چنین مخارج اجتماعی دولت سبب بهتر شدن شاخص فقر (کاهش میزان فقر در جامعه) شده است.
طبقه‎بندی JEL: H39, I38, O23

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Fiscal Policy on Economy Growth and Poverty During the Period 1386-1363 in Iran

نویسندگان [English]

 • Farhad Rahbar 1
 • mostafa sargolzai 2
چکیده [English]

Considering the importance of government fiscal policy (government spending and state tax income) in economy and its effectiveness in well-being of people, this paper examines the effects of fiscal policy on poverty during the period 1386-1363 in Iran. In this paper, considering the fact that poverty changes can be divided to changes in economic growth and changes in income distribution; initially using Auto-Regressive distribution lags (ARDL) model, the effects of fiscal policy on economic growth and income distribution also have been investigated and then by using Vector Auto Regressive model (VAR), mutual influences among the variables of poverty index (sen index), economic growth rate and income inequality index (the ratio of the top ten percent of income to the last ten percent of income) is considered. The results of this study suggest that consumer spending and government’s tax revenues caused worsening of poverty index (poverty increasing in the community) construction spending also caused the government to improve social indicators of poverty (reducing poverty in the community).
JEL Classification: H39, I38, O23

کلیدواژه‌ها [English]

 • construction spending
 • consumer spending
 • economic growth
 • Fiscal Policy
 • income distribution
 • social spending
 • Tax income
 • the methods of ARDL
 • VAR method