کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی در بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان (مطالعه‎ی موردی شهر مشهد)

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دوره دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دوره دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

4 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مطالعه، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان خانوار و تعیین جهت تأثیر این عوامل بر ضایعات و هم‎چنین نحوه‎ی تأثیر هر عامل بر احتمال قرارگرفتن هر خانوار در سه گروه خانوارهای با ضایعات کم- متوسط، با ضایعات زیاد و با ضایعات بسیار زیاد، الگوی لاجیت ترتیبی و اطلاعات 352 خانوار مصرف کننده‎ی نان شهر مشهد به کار گرفته شده است. بررسی اثرات نهایی الگوی لاجیت ترتیبی در بخش مصرف کنندگان نشان می‎دهد که دور یا متوسط بودن فاصله تا نانوایی، پیاده پیمودن مسیر نانوایی، خنک نکردن نان پس از خرید، حمل نان خریداری شده روی دست و بدون پوشش، تعداد دفعات مراجعه به نانوایی در هفته، مدت زمان معطلی در نانوایی، ارزان تلقی کردن بهای نان، درآمد ماهانه‎ی خانوار، نرخ متوسط مصرف نان ماهیانه، تحصیلات سرپرست و تحصیلات سایر افراد خانوار، احتمال قرار گرفتن خانوارها در زمره‎ی خانوارهای با ضایعات کم و متوسط را کاهش و از سوی دیگر احتمال قرار گرفتن این خانوارها در گروه خانوارهای با ضایعات زیاد و بسیار زیاد را افزایش می‎دهد. هم‎چنین بر اساس نتایج این بخش از مطالعه، همکاری در خرید نان، نگهداری نان در فریزر، خوب ارزیابی کردن کیفیت نان مصرفی از سوی خانوار، تحصیلات مادر خانوار، تعداد افراد خانوار، متوسط سن افراد خانوار، خانه دار بودن و نرخ متوسط مصرف مواد خوراکی، احتمال این‎که خانوار در گروه خانوارهای کم- متوسط ضایعات قرار گیرد را افزایش و از سوی دیگر احتمال قرار گرفتن خانوارها در گروه‎های با ضایعات زیاد و خیلی زیاد را کاهش می‎دهد.
طبقه‎بندی JEL: C21,M31

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Use of the Order Logit Model in an Investigation of the Effective Factors on Bread Waste

نویسندگان [English]

  • naser shahnoushi 1
  • Ali Firoozzare 2
  • Mitra Jalerajabi 3
  • Mahmoud Danshvar 1
  • Siavash Dehghaniyan 4
چکیده [English]

In order to investigate effective factors on bread waste and determine effect genial of each factor on probability of being each family in three categories of low-medium, high and extra high bread waste, the order logit model and the 352 families data from Mashad city were taken in use. The samples have been selected using a simple random sampling method. The survey of marginal effect in order logit model showed that distance to backery, walking to backery, not cooling bread after purchasing, carrying bread on hand, number of times of going to backer’s per week, waiting time in backery, low assessment of bread price, per month income of household, average rate of bread consumption, household supervisor education, and education of other family members, decrease the probability of the family falling into the group of low and medium waste, and increase the probability of the family falling into the group of high waste and extra high waste families. Also, cooperation in buying bread, freezing bread, good assessment of bread quality, mother’s education, number of household members, average age of household, being mother housekeeper, and average rate of food consumption increase the probability of the family falling into the group of low and medium waste, and decrease the probability of the family falling into the group of high waste and extra high waste families.
JEL Classification:C21, M31

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bread waste
  • Mashhad
  • order logit