جایگاه بخش نفت در تأمین نهاده برای بخش‏های تولیدی و تغییرات آن در کشور: یک تحلیل داده- ستانده

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد نظری دانشگاه مازندران

چکیده

این مقاله در پی شناخت جایگاه بخش نفت در تأمین نهاده برای بخش‏های اقتصادی کشور و تغییرات آن در دهه‏‏های اخیر است. به این منظور، پیوندهای پیشین جزء و پیشین کل خالص نفت با دیگر بخش‏های اقتصادی کشور و هم‎چنین تغییرات این پیوندها به کمک جدول‎های داده- ستانده سال‏های 1365 و 1380 کشور مورد مطالعه قرار می‏‏گیرد. افزون ‏بر این، با توجه به اطلاعات موجود نیز وضعیت این بخش در سال‏های 1344، 1348، 1352 و 1353 بررسی می‏شود. نتایج تحقیق حاکی از ارتباط بسیار ضعیف نفت به عنوان تأمین کننده‎ی نهاده برای دیگر بخش‏های اقتصادی می‏باشد. اگر چه این روابط در دوره‎ی 1365 تا 1380 اندکی بهبود یافته است، اما ضعف اولیه‎ی آن از یک سو و تغییرات سریع‏تر دیگر بخش‏ها از سوی دیگر، سبب شده است تا جایگاه این بخش در تأمین نهاده برای دیگر بخش‏ها هم‎چنان ناچیز باشد و رتبه‎ی آن در بین بخش‏های اقتصادی در سال 1380 در مقایسه با سال 1365 پایین‏تر آید.
طبقه بندی JEL: C670، Q320، Q380

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Importance of Oil Sector in Input Preparation for Manufacturing Sectors and its Changes in Iran: An Input-Output Analysis

نویسنده [English]

  • Nooraddin Sharify
چکیده [English]

This paper explores the importance of oil sector in providing input for economic sectors and also its changes during the last decades in Iran. To that end, the partial and total forward linkage between oil sector and other domestic production sectors as well as their changes are examined using the input-output tables of the years 1986 and 2001. And also based on the information on hand, performance of oil sector through the years 1965, 1969, 1973, and 1974 have been studied as well. Results of the research however, indicate a poor linkage between oil sector as an input provider and other economic sectors. Though this linkage has grown slowly from 1986 to 2001, due to its initial weaknesses as well as a faster growth in other sectors. The rank of oil sector among all other production sector in providing input has also dropped in 2001 compared to 1986.
JEL Classification: C670، Q320، Q380

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forward Linkages and Iran Economy.
  • Input-Output Analysis
  • Oil Sector Situation