تشخیص اثرات نامتقارن شوک‎های نفت خام بر روی اقتصاد ایران در رژیم‌های اقتصادی: مدل راه‌گزینی مارکوف

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با توجه به اهمیت بررسی دقیق نوسانات بازار نفت خام بر روی اقتصاد ایران، در این تحقیق اثرات نامتقارن شوک‎های بازار نفت خام بر روی اقتصادی ایران بررسی شده است؛ به طوری که با استفاده از یک مدل چند متغیره‎ی تعمیم یافته‎ی راه گزینی مارکوف با عنوان مدل تصحیح خطای برداری راه‌گزینی مارکوف MS-VECM)) و به‌کارگیری داده‌های فصلی سال‎های 1368 تا 1386 متغیرهای ارزش افزوده‎ی واقعی بخش صنعت، نرخ ارز مؤثر واقعی، نرخ تورم، مخارج مصرف دولتی واقعی، واردات واقعی و قیمت نفت واقعی، به مدل‌سازی و بررسی اثرات نامتقارن شوک‎های بازار نفت خام در رژیم‌های رکود و رونق بخش صنعت ایران پرداخته شده است. نتایج مقاله نشان‌دهنده‎ی رفتار نامتقارن متغیرهای مدل به نوسانات قیمت نفت واقعی در رژیم‌های متفاوت بخش صنعت ایران می‌باشد؛ به طوری که با حرکت از فاز رکود به فاز رونق شدید بخش صنعت، مکانیزم‌های اثرگذاری منفی افزایش قیمت نفت بر روی اقتصاد ایران افزایش می‌یابد.
طبقه بندی JEL: E31, E32, G14, Q41, Q43

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Asymmetric Effects of Crude Oil Shocks on the Iranian Economy in Economic Regimes: Markov Switching Model

نویسندگان [English]

  • Ali Ghanbari 1
  • Mohsen Khezri 2
  • Ahmad Rasoli 2
چکیده [English]

According to the importance of careful review of crude oil market fluctuations on the Iranian economy, in this paper a multivariate model of Markov switching vector error correction model (have been used). Variables such as real gross domestic product in industrial sector, real effective exchange rate, real governmental expenditure, real import, inflation rate and real crude oil price is used to detect the asymmetric effects of crude oil market shocks in the expansion and recession phase of the Iran industrial sector by using the seasonal data from years 1368 to 1386. Results show asymmetric behavior of the model variables on the oil price fluctuations in different regimes of the Iran industrial sector, so that with moving from the recession phase to expansion phase of the Iran industrial sector, the negative effect of increase in oil price on the Iranian economy has been increased.
JEL Classifications: E31, E32, G14, Q41, Q43

کلیدواژه‌ها [English]

  • industrial sector
  • Oil shocks
  • Regime switches