تحلیل احتمال مشارکت زنان شهری و روستایی ایران در بازار کار با استفاده از روش‎های اقتصادسنجی پارامتریک و ناپارامتریک

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صنعتی شریف گروه اقتصاد -

2 فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف گروه اقتصاد

چکیده

نرخ باروری زنان ایران طی سال‎های اخیر روند کاهشی چشم‌گیری را نشان داده است، از سوی دیگر برخلاف کاهش نرخ باروری، کشور با افزایش چشم‌گیر خدمات بازاری جانشین فعالیت‌های مربوط به خانه‌داری خانم‌ها، نظیر مهدکودک‌ها و واحدهای تولید و عرضه‎ی مواد غذایی روبه‌رو بوده است، که این پدیده خود می‌تواند به‌ عنوان نشانه‎ای از افزایش مشارکت زنان در بازار کار و کاهش فعالیت‌های درون خانه شناخته ‌شود. در این تحقیق رفتار مشارکت نیروی کار زنان متأهل در قالب نظریه‎ی تخصیص کلاسیک زمان افراد، با استفاده از دو روش پارامتریک لاجیت و ناپارامتریک لاجیت موضعی، و داده‌های بودجه خانوار ایران 1385، مورد بررسی قرار می‌گیرد. یافته‌های تخمین‌های پارامتریک نشان می‌دهد که سن و سطح تحصیلات تأثیری مثبت بر احتمال مشارکت در بازار کار زنان روستایی و شهری دارد، هم‎چنین درآمد غیرکاری فرد و درآمد شوهر، اثر منفی بر حضور زن روستایی و شهری گذاشته است، در حالی‎که زنان شهری میزان درآمد غیرکار را در تصمیم‌گیری لحاظ نمی‌کنند. وضعیت مسکن زن روستایی اثر منفی و معناداری بر حضور او در بازار کار داشته است، ولی اثر این متغیر برای زن شهری مثبت است، ولی معنادار نیست. تعداد فرزندان کم‎تر از 6 سال اثر مثبت معناداری بر حضور زن روستایی در بازار کار گذاشته است، ولی در تصمیم‌گیری زن شهری معنادار نیست. هم‎چنین تعداد فرزندان بالای 6 سال بر مشارکت زنان روستایی اثری مثبت گذاشته -است، ولی این متغیر تأثیر معنی‌داری بر تصمیم ورود به بازار کار زنان شهری ندارد. نتایج روش ناپارامتریک مانند روش پارامتریک نشان می‌دهد که به‌طور میانگین متغیر‎های سن، سطح تحصیلات و تعداد فرزندان بالای 6 سال احتمال حضور زنان شهری و همین‎طور روستایی در بازار کار را افزایش داده است. سن، اثر مثبت، ولی کاهش بر احتمال مشارکت و درآمد خانوار اعم از درآمد غیرکار و درآمد شوهر، تعداد فرزندان زیر 6 سال و وضعیت مسکن زنان شهری و روستایی بر حضور آن‎ها در بازار کار اثر منفی دارد.
طبقه‎بندی JEL : J13, C25, C14

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Individual Married Female Labor Participation: An Application of Parametric & Non-Parametric Econometric Analysis

نویسندگان [English]

  • gholamreza keshavarz 1
  • Morteza Baghery Ghanbarabadi 2
چکیده [English]

Iranian female participation rate in the labor market of Iran in the recent decade shows a increasing trend which amounted from 8% in 1999 to 18% in 2005.Using parametric and non-parametric econometrics methods, in this research we aim to study the behavior of individual married females labor participation. Our dataset consist of the annually budget survey of 2006 which is reported by statistical center of Iran. Our findings from parametric analysis show that the number of kids less than 6-years old, non-labor income and husband’s monthly income are the main determinants of women’s participation in the labor market, and they affect negatively the probability of labor participation. Moreover, the effect of age is positive but decrearsing, however individula’s education level increases the probability. Number of children older than 6-years is not a significant explanatory variable in the model. On the other hand, results of the non-parametric model are in some extent different. Findings indicate that individual labor participation have identical pattern for all of females. Namely; reaction of individuals to explanatory variables are in the same directions. Number of kids (less or greater than 6) are the leading force for market participation in both the rural and urban areas.
JEL Classifications: J13, C25 and C14

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual married female labor Participation
  • Iran’s labor market
  • Parametric and Non-parametric Methods