اقتصاد ارتدکس مطالعه‌‌ای در معنا، مفهوم و ویژگی‌های آن

نویسندگان

1 استاد دانشکده‎ی اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده‎ی اقتصاد دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

اقتصاد، علمی ‌است که در آن سنت‎های فکری متعددی ظهور، تعالی و افول کرده‌اند. سنت‎هایی که هر یک داعیه‎ی نظریه‎ی اقتصادی را در سر پرورانده‌اند. در میان سنت‎های فکری مختلف، در پی انقلاب مارژینالیستی، سنتی ظهور یافت که توسط وبلن اقتصاد نئوکلاسیک نام گرفت و بعدها از آن با عنوان اقتصاد ارتدکس یاد شد.
در کنار واژه‎ی ارتدکس، واژه دیگری نیز استفاده می‌شود که تا حدودی ابهام آور بوده و یکی از اهداف اصلی این مقاله برطرف کردن همین ابهام است. واژه‎ی مورد نظر، "جریان اصلی " می‌‌باشد. در این مقاله سعی شده است ضمن مطالعه در معنا و مفهوم ارتدکس اقتصادی نشان داده شود که آیا تفاوتی بین ارتدکس و جریان اصلی وجود دارد یا خیر. در حقیقت، بحث و سهم اصلی ما در این مقاله طرح اشکالی در برابر دیدگاه‌ اقتصاددانانی هم‎چون لاوسون است که سعی دارند نشان دهند اقتصاد ارتدکس دیگر رویکرد بی‌رمقی است و ارجاع به آن چندان منطقی به‎نظر نمی‎رسد. در مقابل این ایده ما نشان می‎دهیم که، به رغم وجود و پیدایش نحله‌های فکری مختلف در اقتصاد جریان اصلی، هم‎چنان باید پذیرفت که جریان اصلی خیلی متفاوت از اقتصاد ارتدکس و یا نئوکلاسیک نیست. این موضوع ما را به این نتیجه مهم رهنمون می‌شود که علاوه ‎بر ویژگی مورد نظر لاوسون، که همان تأکید بر ریاضیات در اقتصاد جریان اصلی می‌باشد، ویژگی‎های دیگری نیز وجود دارد که این جریان هم‎چنان پایبندی خود را به آن‎ها حفظ کرده است. برای مثال، ویژگی‎های هم‎چون فردگرایی روش‌شناختی، یا اعتقاد عملی به تعادل‌جویی و رفتار مبتنی بر بهینه‌سازی از جمله ویژگی‎های هستند که اقتصاد جریان اصلی پایبندی خود را به آن حفظ کرده است. یافته‌های این مقاله از یک جهت دیگر نیز مهم و حائز اهمیت است، چرا که به ما کمک می‌کند تا بتوانیم خط مرزی نسبتاً مناسب‌تری بین ارتدکس و هترودکس ترسیم کنیم، گرچه ترسیم خط دقیق بین آن‎ها عملاً غیرممکن است.
طبقه‎بندی JEL : B00، B13، B41، B50

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Orthodox Economics: Its Meaning, Concepts and Characteristics

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Motavaseli 1
  • Jafar Ebadi 2
  • Mahmoud Mashhadi Ahamd 3
چکیده [English]

Economics is a science in which a lot of intellectual traditions have emerged, raised and declined. All these bodies of doctorine aspired to the name of economic theory. Among these systems of thought, following marginalistic revolution, a tradition emerged, called by veblen "neoclassical economics" which was later came to be known as orthodox economics, because of its power and dominance.
Besides the term "orthodox", another term that makes matters somewhat vague is "mainstream". This paper focuses on the study of meaning and concept of "orthodox economics" and explores whether there is any differences between mainstream and orthodox economics. Indeed the main contribution of this paper is to put some doubt on the views of some economists, like Lawson, who have claimed that orthodox economics is not lively and refering to it would be useless. In contrast, this paper tries to reveal that although the emergence of different intellectual traditions is a fact in mainstream economics, orthodox economics has the lion's share in it. That leads us to this conclusion that in additio to mainstream emphasis on mathematics, which is, according to Lawson, the most important characteristic of mainstream economics, this tradition didn't desist some other characteristics. For example, among other things, we can underline the followings: methodological individualism, equilibrium-seeking, and optimization. The findings of this article have some other momentousness, that is, according to them, we can draw a relatively better seperating line between heterodox and orthodoxy economics.
JEL Classifications: C14, C32, D53

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orthodox Economics-Heterodox Economics-Mainstream Economics- Deductivism- Methodological Individualism- Equilibrium- Lawson