تصمیم گیری برای تولید و قیمت گذاری محصول جدید با استفاده از نظریه‌ بازی ها مطالعه‎ موردی: خودروی سواری تولید داخل کشور

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‎ علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد دانشکده‎ علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

از تصمیمات مهم و اساسی برای هر بنگاهی، انتخاب مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و قیمت برای محصول جدید می‌باشد. به این منظور یک بنگاه نیاز به اطلاع از تقاضای مصرف‌کنندگان نسبت به مشخصه‌های محصول، هزینه‎ی تأمین این مشخصات و عکس‌العمل‌های رقبای موجود نسبت به ورود محصول جدید در بازار را دارد. در این مقاله با استفاده از نظریه‌ی بازی-ها به بررسی موقعیت‌های مختلف ورود محصول جدید در بازار خودروی ایران پرداخته شده‌ و موقعیت‌ و قیمتی که بیش‎ترین سود را برای تولید کننده ایجاد می‌کند، مشخص شده‌ است. در این تحقیق با تقسیم‌بندی بازار خودرو به کلاس‌های قیمتی مختلف، ویژگی‌ها و قیمت سودآورترین محصول در هر کلاس‌ قیمتی بررسی و تعیین شده ‌است. هم‎چنین نشان داده شده‌ است، که با ورود محصول جدید، رقبا امکان واکنش قیمتی قابل ملاحظه‌ای ندارند و ورود محصول جدید بیش‎ترین اثر را بر سهم بازار آن‌ها خواهد گذاشت.
طبقه‌بندی,E23 ,D4 ,C7 :JEL G12

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decision Making for Production and Pricing a New Product Using Game Theory (Case Study Automobile Produced Domestically)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Pourkazemi 1
  • Maryam Sadri 2
چکیده [English]

Selecting a set of features and price for new product is one of the most important and difficult decisions for any firm. For its implementation firms require information by demand of consumers about product features,the cost of providing these features and reaction of existing competitors to new product entry. In this research, with the help of game theory, the various positions of new product entry in the automobile market has been studied and the position and price that makes the highest profit for manufacturers has been determined. Results of research show that with entering a new product,price reaction of competitors are not significant and entering new product has the greatest effect on their market share.
JEL Classification: G12, E23, D4, C7

کلیدواژه‌ها [English]

  • Automobile
  • Game theory
  • Nash Equilibrim
  • New Product
  • pricing